simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ ܫ̣ܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܇ 5ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܒܫܩܐ̈ ܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
Chron1234 ܦܪܣܝܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܩܡܒܘܣܝܣ ܒܪܗ ܫܢܝܐ̈ ·ܚ· ܀ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ · ܣ· ܕܫܒܝܐ ܡܐܓܣܛܐ ܡܠܟܬܐ ܂ XX ܂ ܝ ܩܛܠܬ̇ ܒܩܪܒܐ ܠܟܘܪܫ
ActsGregPirang ܕܢܬܦܣܩܢ̈ ܐܕܢܘܗܝ̈ ܘܢܚܝܪܘܗܝ̈ . ¹³⁷ܘܥܒܕܘ ܠܗ ܗܟܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܡܩܪܒܢ̈ ܠܡܘܬܐ . ܘܩܡ ܓܢܒܪܐܝܬ ܘܠܐ ܟܦܪ ܒXܝܚܐ . ܘܦܩܕ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢܢ ܘܡܘܕܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܘܥܛܦܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈
P:1Macc [AB] ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ . ܘܟܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܪܒܝ̈ ܚܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܥܒܕܘܢ . ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢ ܐܢܬܘܢ ܚܝܠܗܘܢ . ܘܐܬܚܡܬ
BarKoni:Schol ܃ ܐܢ 5ܠܘ ܫܦܝܪ ܢܗܘܐ ܝ ܠܘܬܗܘܢ ܢܪܛܢܘܢ ܂ ܝ ܂ ܝ ܂ Xܝ ܡܠܟܐ ܝ- ܒܡܠܟܘܬ̈ ܐ ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦ̇ܩܕ ܕܢܩܘܡ ܥܠܝܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܡܐ ܕܗܢܐ ܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܫܡܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܚܘܗܝ ܕܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣ܐ
P:Dan [AB] ܕܒܒܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܚܕܪܗ̇ . ܘܐܫܠܡܗ̇ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܗ : ܡܠܟܐ ܬܠܬ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܘܝܩܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܬܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
ChronMin ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܡܠܟܐ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܘܫܥܒܕ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ
P:Dan [AB] ܠܟܠܗܘܢ ܘܠܒܝܠ ܝܗܒܗ ܡܘܗܒܬܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܘܬܒܪܗ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܠܒܝܠ ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] ܓܢܒܪܐ : ܘܢܫܠܛ ܫܘܠܛܢ ܪܒ : ܘܢܥܒܕ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ . ܘܟܕ ܩܐܡ ܡܠܟܐ ܕܥܫܢ ܒܐܬܪܗ : ܢܥܝܪ ܟܠ ܡܠܟܘܬܗܘܢ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ . ܘܢܩܘܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܐܠܗܐ ܕܢܚܫ ܐܘ ܕܢܡܘܬ . ܟܠ ܕܚܐܫ ܘܡܐܬ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ‏ 44 ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܢܨܝܚܐ ܫܡܥܘܢ ܬܘܗ ܘܐܡܪ ܚܣ ܡܪܝ
BarḤadbš:Acts ܐܝܟ ܕܠܫܪܝ ܚܪܝܢܐ ܢܬܒ ܢܕܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܘܐܬܥܕܠܘ ܐܓܒܛܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܓܦ̣ܢܐ̈ . ܐܠܝܨܬ ܕܝܢ ܕܐܦ
BarKoni:ScholUrm ܕܝܘܗܕܐ ܢܒܝܘܬܗ ܡܫܡܠܐ ܗ̣ܘܐ . ܘܟܕ ܢܚܬ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ ܒܟܬܒܐ X . ܗܢܘ X ܕܝܢ ܒܝܘܡܬܗ̈ . Xܚܒ ܘܕܝܘܫܦܛ
P:Sam [AB] : ܘܠܐ ܫܒܩ ܡܢܗܘܢ ܐܢܫ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܘܣܕܩ ܠܒܘܫܘܗܝ̈ : ܘܝܬܒ ܡܠܟܐ : ܡܛܐ ܛܒܐ ܠܕܘܝܕ : ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
CaveTreas ⁴ܒܠܚܘܪ . . ( X6 ) ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ¹ܚܕ ܡ̣ܢ ²ܐܘܢܓܠܣẌ . ܡܠܟܐ ) . ⁴ܠܐ ܓܝܪ ¹ܡܫܟܚ ²ܐܢܫ ³ ܐܚܪܝܢ ܕܢܠܒܫ ܐܪܓܘܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ
Chron1234 ܐܚܪܢܐ Xܝ ܕܫܡܗ ܐܢܦܘܫ ܘܥܡܗ ܐܠܦܐ ܦܪܫܐ̈ ܓܒܝܐ̈ ܂ ܘܢܦܩܘ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܢܦܘܫ ܆ Xܡܛܠ ܐܒܕܢܗ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܦܩ
Chron1234 ܡܕܝܐ ܘܐܚܕ ܂ X ܂ ܝ ܠܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܂ ܘܝ̣ܬܒ ܒܒܒܝܠ ܀ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܫܝܐ̈ ·ܠ· ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܥܠ ܒܒܝܠ ܘܫܩܠܗ̇ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ
P:Jer [AB] ܗܘܐ : ܕܐܪܡܝܘܗܝ ܠܐܪܡܝܐ ܒܓܘܒܐ : ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܬܪܥܐ ܡܠܟܐ ܒܣܝܢܐ . ܘܫܡܥ ܥܒܕܡܠܟ ܟܘܫܝܐ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ : ܘܗܘ ܒܒܝܬ
Ath:Treatises ܕܒܒܠ . ⁴ܘܠܐ ܬܘܒ ܚܙܘ . XX ܕܟܕ ܠܐ ܨܒܘ ܕܢܫܬܥܒܕܘܢ ܠܡܪܢ . ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ . ܕܡܫܬܠܡܘ ܬܫܬܠܡ ܐܘܪܫܠܡ ܒܐܝܕܝ̈ ܢܒܘܟܕܢܨܪ