simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Tob [AB] ܗܘܘ ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ :
P:Tob [AB] ܠܚܛܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܥܪܝܡܐ
P:Tob [AB] ܬܒܣܐ ܥܠ ܟܠ ܡܠܟܐ ܚܫܚܐ ܀
P:TweProph [AB] ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂
P:TweProph [AB] ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܝܬ ܡܠܟܐ ܫܡܥܘ : ܡܛܠ
P:TweProph [AB] : ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܝܪܒ : ܘܗܘ
P:TweProph [AB] ܢܐܡܪܘܢ ܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܡܪܝܐ
P:TweProph [AB] ܠܐ ܕܚܠܢ : ܡܠܟܐ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܠܢ
P:TweProph [AB] ܒܫܦܪܐ ܬܘܪ ܘܒܗܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .   </chapter>
P:TweProph [AB] : ܘܐܡܪܬ ܗܒܠܝ ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ .
P:TweProph [AB] ܘܝܗܒܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܒܪܘܓܙܝ : ܘܢܣܒܬܗ
P:TweProph [AB] : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈
P:TweProph [AB] ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܬܪܬܝܢ̈
P:TweProph [AB] : ܠܘܬ ܝܘܪܒܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ
P:TweProph [AB] ܒܝܫܬܐ : ܕܠܡܐ ܡܠܟܐ ܠܝܬ ܒܟܝ :
P:TweProph [AB] ܐܬܪܥܝ ܥܠܝܟ ܒܠܩ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ : ܘܡܢܐ
P:TweProph [AB] ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
P:TweProph [AB] ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ : ܒܝܪܚܐ ܫܬܝܬܝܐ
P:TweProph [AB] ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ .   </chapter><chapter>
P:TweProph [AB] ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ : ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ