simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܪܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܒܕ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ̣ ܂ ܘܐܬܦܪܣ
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂
Chron1234 ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ
Chron1234 ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ
Chron1234 ܡܪܩܝܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܕܢܫܪܐ ܥܠ
Tim1:Epist ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ
P:Kings [AB] ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Dan [AB] ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ ܡܠܟܐ : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ
P:Isa [AB] ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܬܘܪܝܐ . ܘܐܬܠ
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܘܫܪܝ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ
P:Ezek [AB] ܐܦܝܟ̈ ܥܠ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܐܬܢܒܐ
IšoMerv:ComOT . ܘܠܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ
ActsGregPirang ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ
Eph:ComGen&Exd ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܝX ܡ̣ܢ
P:Kings [AB] ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܩܪܝܬܐ :
FindCross-JudKyr . ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ
P:Dan [AB] ܕܫܠܡܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ
ActsMarBenh&Sar ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ .