simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ
Chron1234 ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ
Chron1234 ܡܪܩܝܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܕܢܫܪܐ ܥܠ
Tim1:Epist ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ
EliaNis:Chron ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂
ChronMin ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ
P:Sam [AB] ܥܒܕܘ . ܘܩܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܕ ܬܪܥܐ
P:Sam [AB] ܡܕܡ ܕܐܡܪ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܥܒܕܟ ܗܘ
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ :
P:Ps [AB] ܟܠܗ ܫܘܒܚܗ̇ ܕܒܪܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܠܓܘ :
P:ProvQohSong [AB] ܩܢܝܢܗ . ܡܠܟܐ ܒܕܝܢܐ ܡܩܝܡ ܐܪܥܐ
P:Kings [AB] ܕܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܟܚܘ ܒܩܪܝܬܐ :
P:Kings [AB] ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ
P:Kings [AB] ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:Isa [AB] ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܬܘܪܝܐ . ܘܐܬܠ
ActsMarBenh&Sar ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ .
ActsMarBenh&Sar . ܀ ܘܫܪܝ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ