simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܥ̇ܩܒ ܥܠ ܚܢܦܐ̈ ܆ ܝܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܫܠܡܘ ܠܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ
Chron1234 ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܝX ܬܚܒܘ ܓܢܣܐ ܡܠܟܐ ܘܒܩܘܪܐ̈ ܕܚܕܪܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ
Chron1234 ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܫܝܢܐ ܠܡ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܝ ܝ ܥܕܬܐ ܕܬܪܝܨܝ̈ ܫܘ ܂ ܕܟܕ ܐܬܝ̈ ܠܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܢܘܐܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܪܚ ܕܢܦܠܘܚ ܒܚܪܒܫܒܐ̣ ܂ X ܘܠܐ ܩܝܬܪܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܝ ܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܬ̣̈ ܂ ܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܬܒܐ̣ ܂ ܘܐܬܦܪܣ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܢ̈ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܒܗ̣ ܕܥܕܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܒܝܪܚ ܐܕܪ ܒܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܒܕ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗ ܛܛܘܣ ܒܪܗ̣ ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܫܢܬ ܬܪܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܐܣܦܣܝܢܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܟܕ ܚܘܝܗ ܠܗܘܢ ܠܝܘܐܫ̣ ܂ ܚܕܝܘ ܝ · ܡܠܟܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ̣ ܂ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܢܗ̇ ܡܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܣܟܠ ܗܘܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܓܝ ܡܝܩܪܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܡܫܬܟܚ Xܘܐ ܐܢܫ ܡܢ ܝܘܒܠ
P:Sam [AB] ܥܠ ܝܕ ܬܪܥܐ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܢܦܩܘ ܠܡܐܘܬܐ̈ ܘܠܐܠܦܐ̈ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟܘܢ̈ ܥܒܕܘ . ܘܩܡ
P:Sam [AB] : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsGregPirang ܗܟܢ ܦܩܕ ܡܛܠܬܟ . ܕܐܢܗܘ ܕܫܒܩ ܐܢܬ ܕܚܠܬܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ . ܘܫܕܪܘ ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܟܢܘܫܝܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
P:Dan [AB] : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܩܕܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܠ ܡܠܟܐ ܒܟܠ ܚܙܘܝܢ̈ ܘܚܠܡܝܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܩܕ
P:Dan [AB] : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪܝܘܬܐ̈ . ܡܟܝܠ ܡܠܟܐ : ܬܦܩܘܕ ܦܘܩܕܢܐ ܡܠܟܐ ܒܥܘ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ ܘܐܢܫ : ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܝܢ̈ ܬܠܬܝܢ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ
P:Ezek [AB] ܕܡܨܪܝܢ : ܘܐܬܢܒܐ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ . ܡܠܠ ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܒܪܢܫܐ : ܣܝܡ ܐܦܝܟ̈ ܥܠ ܦܪܥܘܢ
ActsMarBenh&Sar ܕܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ . ܠܐ ܗܐ ܚܙܝܬܘܢ ܆ ܕܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܐ ܢܘܩܝܐ̈ . ܘܐܬܟܢܫܬ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܠܗ ܠܚܓܐ ܗܘ . ܀ ܘܫܪܝ
ActsMarBenh&Sar ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܓܝܙܒܪܐ ܐܘܟܝܬ ܪܒ ܒܝܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܘܦܢܝܘ ܕܐܝܟ ܕܦܩܕܐ ܪܒܘܬܟ ܡܪܝ
FindCross-JudKyr ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܘܐܢܐ ܐܡܪܬ ܠܗ ܐܒܝ . ܐܠܘ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ . ܘܗ̣ܘܡ̇ܡܠܟ̈ ܠܥܠܡ 8 ܥܠܡܝܢ . ܗܘܝܘ ܓܝܪ
P:Isa [AB] ܐܬܘܪܝܐ . ܘܐܬܠ ܠܟ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܟܫܐ̈ : ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ : ܕܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܚܕ ܬܣܓܕܘܢ . ܘܗܫܐ ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܡܪܝ
P:Kings [AB] ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܩܕܫ ܡܠܟܐ ܠܓܘܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܥܢܐ̈ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܘܚܕܬܘ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ :
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   </chapter><chapter> ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ