simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:PsSol [AB] ܡܪܝܐ ܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܐܢܬ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܆ ܫܘܐ ܠܛܘܒܐ̈
ActsGregPirang ܡܠܟܐ ܆ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܆ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ
P:5Macc [AB] ܕܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܚܓܝ
P:Gen [AB] ܬܡܢܝܐ ܗܠܝܢ ܝܠܕܬ ܡܠܟܐ ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܬܩܪܝ̈ ܪܘܓܙܐ ܪܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܟܬܒܘ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏ 56 ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܦܩܕ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ
Nars:memCreat ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ
P:Mark [AB] ܒܫܠܡܗ ܇ ܫܠܡ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܅
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܕܠܡܕܡ ܪܒܐ ܪܚܡܗ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܘܕܒܚ ܠܗ
P:Jer [AB] ܒܫܢܬܐ ܕܬܫܥ ܕܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܪܚܐ ܕܥܣܪܐ
BarṢal:ComGosp ܐܢܫ ܡܢ ܝܘܒܠ ܡܠܟܐ ܂ ܡܢܗ̇ ܡܩܝܡܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ ܝ ܐܦܢ
P:Kings [AB] ܝܙ ܘܩܪܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܟܠܗܘܢ ܣܒܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܒܕ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ̣ ܂ ܘܐܬܦܪܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܡܝܬ ܐܣܦܣܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ
ChronMin ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂