simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:TweProph [AB] ܘܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܠܡܨܠܝܘ ܥܠܘܗܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܠܡܐܡܪ ܠܟܗܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܗܘ ܟܢܘܢ . ܘܫܕܪ ܠܒܝܬ ܐܝܠ : ܠܫܪܐܨܪ ܘܪܒܡܓ : ܘܫܠܚ
P:TweProph [AB] ܡܢ ܥܐܙܐ : ܘܐܫܩܠܘܢ ܠܐ ܬܬܒ . ܘܢܬܒܘܢ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܒܐܫܕܘܕ : ܡܠܟܐ : ܘܥܐܙܐ ܬܬܟܪܗ ܛܒ : ܘܥܩܪܘܢ ܕܒܗܬ ܠܗ ܣܒܪܗ̇ : ܘܢܐܒܕ
P:TweProph [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܢܥܘܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܥܡܗ . ܨܚ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܥܪܩܬܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܙܘܥܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܥܘܙܝܐ
P:TweProph [AB] ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܚܕ : ܘܫܡܗ ܚܕ . ܡܠܟܐ : ܘܦܠܓܗܘܢ ܠܝܡܐ ܡܥܪܒܝܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ . ܘܢܗܘܐ ܡܪܝܐ