simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܕܢܫܪܐ ܥܠ ܢܨܝܒܝܢ ܃ ܟܬ̣ܒ ܠܘܬܗ ܐܓܪܬܐ ܇ ܡܠܟܐ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗ̇ܘ ܝ ܙܒܢܐ ܆ ܟܕ ܐܫܬܕܪ ܡܪܩܝܢܐ ܪܒܚܝܠܐ ܡܢ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝXܢ ܘܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܘ[ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܫܩܠ ܟܠܡܐ [ܪ ]ܬ ܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܡܝܬ ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronEdes ܥܡ ܕܪܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܩܠܩܘܡܐ̈ ܂ ܘܥܒܕܘ ܚܠܠܐ̈ ܬܚܝܬ ܫܘܪܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ ܂ ܘܐܫܦܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ
Chron1234 ܝܘܣܛܢܝܢܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܥ̇ܩܒ ܥܠ ܚܢܦܐ̈ ܆ ܝܝ ܝܘܚܢܢ ܐܦܝܣ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܫܠܡܘ ܠܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܕܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܒܥ̇ܬܐ ܡܢ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ ܠܗ ܡܠܟܐ ·ܝ· ܐ ܠܘܠ ܕܫܢܬ Xܪܓ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܝ ܬܐܒܬ ܒܪ ܣܐܢ ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ
Chron1234 ܀ ܡܛܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܝX ܬܚܒܘ ܓܢܣܐ ܡܠܟܐ ܘܒܩܘܪܐ̈ ܕܚܕܪܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܀ ܒܗܢ ܙܒܢܐ ܗܘ̣ܐ ܫܪܒܐ ܕܐܒܓܪ
Chron1234 ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܫܝܢܐ ܠܡ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܝ ܝ ܥܕܬܐ ܕܬܪܝܨܝ̈ ܫܘ ܂ ܕܟܕ ܐܬܝ̈ ܠܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܢܘܐܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܬܒܐ̣ ܂ ܘܐܬܦܪܣ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܢ̈ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܒܗ̣ ܕܥܕܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܒܝܪܚ ܐܕܪ ܒܥܐܕܐ ܕܦܛܝܪܐ̈ ܥܒܕ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܡܠܟ ܡܢ ܒܬܪܗ ܛܛܘܣ ܒܪܗ̣ ܫܢܝܐ̈ ܬܪܬܝܢ̈ ܘܝܪܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܫܢܬ ܬܪܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܘܐܪܒܥ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܐܣܦܣܝܢܘܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܡܪܚ ܕܢܦܠܘܚ ܒܚܪܒܫܒܐ̣ ܂ X ܘܠܐ ܩܝܬܪܐ ܐܘ ܡܠܟܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܝ ܫܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ̈ ܘܫܬ̣̈ ܂ ܐܦܩ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܘܢ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ ܐ ܬܘܗܝ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܬܫܥܐ ܡܠܟܐ ܘܬܫܥ ܂ XܝXܢܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܩܪXܢܝܝX ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܘܠܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܕܘܝܕ ܂ ܘܟܕ ܚܘܝܗ ܠܗܘܢ ܠܝܘܐܫ̣ ܂ ܚܕܝܘ ܝ · ܡܠܟܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ̣ ܂ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ
Tim1:Epist ܕܥܒܕ ܡܫܬܘܬ ܐ ܠܒܪܗ ܂ ܘܫܕܪ · ܂ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܢܩܪܘܢ ܡܠܟܐ ܐ ܐܚܪܬ ܐ ܐܡܪ ܂ ܐܬܕܡܝܬ ܠܡ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ̣ ܂ ܝ ܠܓܒܪܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܆ ܫܘܐ ܠܛܘܒܐ̈ ܡܛܠ ܚܘܒܐ X ³⁸ܕܗܝܡܢܘܬܐ . XX 4ܐܬܘ ܟܬܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܟܘܢ ܡܬܦܢܝܢ ³⁸⁸ܕܠܐ ܒܘܨܪܐ . ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ ܚܘܝ
Nars:memCreat ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܒܥܦܪܗ ܕܐܕܡ . ܠܡ̇ܢ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܥܕܪܐ ܥܡܟ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܟܬܒܘ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܠܫܠܝܛܢܐ̈ ܡܛܠ ܫܡܢܘܢ ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܕܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܐܬܟܬܒ ܐܬܩܪܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܩܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܦܩܕ ܒܚܡܬܐ ܪܒܬܐ ܕܩܪܩܦܬܗ ܡܢܗ ܢܣܒܘܢ . ܘܟܕ ܡܪܗܛܝܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܘܝܗܝܒܢ̈ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܒܪܢܫܐ‏ ‏ 56 ܗܝܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܝܣܪܝܠ ܝ ܐܦܢ ܒܗܘܪܐܝܬ Xܘܦܓܪܢܐܝܬ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܠܐ ܡܠܟܐ ܡܣܟܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܙܫX ܒ̣̇ܝܬܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܃ ܐܝܟ
P:5Macc [AB] ܟܕ ܡܬܢܒܐ ܚܓܝ ܥܕܡܐ ܠܚܘܪܒܐ ܕܡܢ ܘܝܣܦܣܝܢܘܣ ܟܢܫܢ̈ ܡܠܟܐ ܚܡܫܬܥܣܪ . ܡܢ ܒܢܝܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܝܐ ܕܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܟܘܪܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܩܪܝ̈ ܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܐܬܡܠܝ ܘܢܝܒܘܗܝ̈ ܚܪܩ ܘܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬ ܗܘܙܝܐ̈ ܒܝܕ ܒܝܠܝܕܪܐ̈‏ ‏ 11 ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡ