simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ ܡܠܟܐ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
BarṢal:ComGosp ܙܦܠܢ ܂ ܡܬܝܠܕ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܡܘܠܕܗ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
JnRufus:Pleroph ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܒܬܢܐ ܡܠܟܐ ܬܐܘܕܣܝܣ ܆ ܘܢܙܕܒܢ
BarḤadbš:Acts ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇
BarKoni:Schol ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܣܠ̣ܩ ܡܘܢܕܪ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ [ܠܐ]ܬ[ܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈
EliaNis:Chron ܡ̣ܝܬ ܐܪܩܕ ܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܪܫܗ ܕܢܝܣܢ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܬܐܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܒܪܗ ܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡܝܬ ܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܩܪܒ ܥܡ
EliaNis:Chron ܛܪܘܢܐ ܥܠ ܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܘܐܚܕܗ ܡܠܟܐ ܂
EliaNis:Chron ܪܓ̣ܙ ܥܠܘܗܝ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܕܢܗܦܘܟ
EliaNis:Chron ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ
SevAnt:Epist ܕܒܫܒܒܘܬܗܘܢ : ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܘܠܥܘܓ ܡܠܟܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
Tim1:Epist ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ