simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] . ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܢܥܒܕ ܨܒܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܦܠܚ
P:Rev [AB] ܘܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܐܟܗ ܕܬܗܘܡܐ .
P:Rom [AB] ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܡܢܘ
P:Sam [AB] ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ
P:Tob [AB] ܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ : ܡܢ
P:TweProph [AB] ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂