simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܬܥܗܕܢܢ ܂ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܕܟܕ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܩܒܠ ܠܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ
P:Sam [AB] ܝܘܐܒ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܘܠܐ ܨܒܐ
P:Jer [AB] : ܘܒܐܝܕܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܢܟܒܫܝܗ̇
P:Dan [AB] ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܠܬ ܡܠܟܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܘܝܘ :
JacSer:memProphElij 715 ܣܩ ܠܟ ܡܠܟܐ ܘܠܥܣ ܘܐܫܬܝ ܐܡܪ
P:Jer [AB] : ܚܘܬ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܡܠܠ
Chron1234 ܕܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܡܐܡܘܢ ܕܬܬܒܢܐ ܛܐܘܢܐ
Chron1234 ܗܘܐ ܃ ܦܩܕܗ ܡܠܟܐ Xܠܐ ܢܥܒܕ ܡXܡ
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܒܠܢܝܗܝ ܐܠܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡ ܗܘ ܕܫܘܠܛܢܗ
ActsGregPirang ܝܪܚܝܢ̈ ܆ ܐܫܩܠ ܡܠܟܐ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܪܢܐܙܠ ܠܩܪܒܐ
Eph:memHom ܕܠܐ ܢܒܟܐ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܕܒ̇ܟܐ ܗܘܐ XXX
P:Kings [AB] . ܘܐܫܟܚ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܒܗܘܫܥ ܡܪܕܐ
JacSer:memElijFireDown ܥܡܗ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܘܬ ܡܢ
EliaNis:Chron ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ ܡܠܟܐ XXXX -- XX
Chron1234 ܗܐܫܡ ܂ ܘܩܒܠܗ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ ܂ ܘܟܕ
JnMaron:Expos ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܪܝ ܗܘܐ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܡܥܩܘ ܠܥܡܐ