simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܘܐܡܪܘ : ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܒܬܪܥܐ .
P:Sam [AB] ܡܥܒܪܢܐ̈ ܕܢܥܒܪܘܢ ܠܕܒܝܬ ܡܠܟܐ : ܘܕܢܥܒܕܘܢ ܡܕܡ
P:Sam [AB] ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܐܬܐ ܡܠܟܐ ܒܫܠܡܐ .
P:Sam [AB] . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪܙܠܝ : ܐܦ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܒܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܬܬܙܝܥ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟܬܐ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܒܪ ܚܝܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ . ܘܫܚܘܩ