simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܬܦܫܩ ܕܝܢ ܫܡܗ ܡܠܟܐ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܘܬܘܒ
P:Isa [AB] ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ
P:Jer [AB] ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܒܬܠܬܥܣܪܐ̈
P:Job [AB] ܬܕܪܟܝܘܗܝ : ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܡܛܝܒ ܠܩܪܒܐ .
P:John [AB] ܗܘܐ ܒܟܦܪܢܚܘܡ ܥܒܕ ܡܠܟܐ ܚܕ ܂ ܕܒܪܗ
P:Josh [AB] . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܠܘܬ ܪܚܒ
P:Judg [AB] ܒܐܝܕܐ ܕܟܘܫܢ ܥܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ ܢܗܪܝܢ̈ :
P:Kings [AB] : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ :
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] : ܕܫܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܠܡܚܘܝܘ
P:Luke [AB] ܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܆ ܟܗܢܐ
P:Mark [AB] ܘܫܡܥ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܫܘܥ .
P:Matt [AB] ܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܕܘܝܕ ܐܘܠܕ
SynOr ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ : ܘܒܝܘܡܝ̈ ܡܪܝ
P:Neh [AB] ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ
P:Num [AB] ܡܢ ܪܩܡ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ : ܗܟܢܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܚܝܠܬܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܇ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
P:ProvQohSong [AB] ܒܪ ܕܘܝܕ : ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ .
P:PsSol [AB] . ܘܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܫܡܝܐ ܘܥܠ
P:Ps [AB] . ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܢܥܒܕ ܨܒܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܦܠܚ