simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ . ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܡ ܕܐܫܬܪܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝܕܢܐ ܒܗܝܢ . ܟܕ ܐܝܟ ܕܥܠ