simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memNativ ܕܫܪܐ ܩܨܡܐ̈ ܘܗܐ ܛܥܝܢܝܢ ܠܗ ܡܓܘܫܐ̈ ܘܡܝܬܝܢ ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܚܟܝܡܝܗܘܢ̈ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܕܒܝܗܘܕ ܕܢܚ
JacSer:memNativ ܫܠܝܡܘܢ ܬܐ ܚܙܝ ܕܡܬܠܟ ܐܬܦܫܩ ܠܗ ܘܙܡܪ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܗ ܡܠܟܐ ܛܥܢܬ ܘܗܘܐ ܬܗܪܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗܘ 186 160