simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܘܐܘܕܥ ܕܡܠܟܢ ܗܘ ܦܪܩܢ ܒܟܠ ܡܢ ܟܠ ܘܚ̇ܘܝ ܕܗܘܝܘ ܟܠ ܦܪܩܢ ܡܠܟܐ [13] ܦ 2ܦܪܩܢ ܕܠܐ ܫܘܪܐ ܘܐܠܦ ܕܫܘܪܢ ܗܘ X ܦܪܩܢ ܕܠܐ
Eph:madCarNis ܠܩܪܒܐ ܘܩ̇ܘܐ ܠܟ XX [248] 20ܝܫܘܥ ܗܢܐ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܗܘ ܡܠܟܐ X ³ܢܚܘܒܘܢ ܡܢ ܚܕ ܘܐܢ ܟܐܒܐ ܗܘ ܠܟ ܐܘ ܩܢܛܐ ܗܒ ܠܢ