simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
ChronMin ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ
ChronMin ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂
BarAphton:ActsSev ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܪܝܡ ܘܥܒܕܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢ ܪܥܝܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܒܝܘܡܝ̈ ܟܘܣܪܘ ܣܒܐ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܥܪܩ
IšoAdiab:Epist ܬܩܪܘܢ ܬܕܥܘܢ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܛܒܐ ܕܠܘܬܗ
BarṢal:ComLiturg 1 ܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܢܦܘܪܐ
BarṢal:ComGosp ܒܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܂
MiaphysiteDocs ܝ ܠܕܘܟܪܢܐ ܙܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܛܘܠܩܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
BarḤadbš:FoundSch ܗ̇ܘ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ³ܒܝܬ ܝܣܪܝܠ .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܪܒܘܬ
JnRufus:Pleroph ܕܪܫܝܥܐX X X ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ : ܗ̇ܝ
BarḤadbš:Acts ܗ̇ܘ ܕܠܫܝܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ .
MartOrient ܘܕܫܦܝܪ </page><page> ܕܚܠܬܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܘ̣ܗܕܢܐ ܕܠܘܬ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܕܐ ܬܚܘܝ̣ܬܐ
BarKoni:Schol ܝ ܂ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇
HistChurchEast ܐܠܐ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡܠܟܐ oX ܘܝܚܝܕܝܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܠܐ̈ ܗ̣ܠܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ
SevAnt:Epist ܕܢܘܣܐ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܒܝܘܬܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
Tim1:Epist ܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܥ̇ܒܕܐ ܘܥ̇ܒܕܐ
BarṢal:ComGosp ܣܦܝܢܬܐ ܂ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܙܕܟܐ ܂ ܟܡܐ
Babai:BookUnion ܂ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܃ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ
Chron1234 ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܦ : ܩܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܘܐܡ̣ܪ ܆
Chron1234 ܕܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܬܟܬܒܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܟܬܒܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܬܘܠܡܕܐ ܘܟܡܕܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡܗ ܡܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܙܝܢܘܢ ܠܢܝܦܐܠܝܘܣ ܐܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ ܆ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ ܬ ܐܬܚܙܝ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̣̈
BarṢal:ComGosp ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܕ ·
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡ̇ܠܟܝܢ ܠܗ ܠܝܘܣܛܢܝܢܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃
JnEph:EccHist ܝXܝX ܝܝXܛܝ̣ܠܘܬܐ </page><page> ܕܥܠ ܡܠܟܐ Xܠܝܒ̣ܪܝܘܣ ܘܥܠ ܙܒܢܐ
JacSer:Epist ܐܡܪܬ ܠܟܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܡܫܬܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܘܒܬܪܟܢ ܐܩܝܡ ܐܘܓܘܣܛܘܣ̣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܐܝܪܘܕܝܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ
BarEbr:CandSanc ܘܥ̇ܪܩ ܠܘܛܘܢ ¹ܟ̇ܠܝܠ̇ ܡܠܟܐ ܡܪܟܟ ܘܡܦܘܫܫ ܘܡܚܝܠ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܟܐ : ܡ̣ܠܟܐ ܕܝܠܝ
BarEbr:CandSanc ܚܝܠܬܢܐ . ܘܗܘܝܘ ܡܠܟܐ </page><page> ܡܝܩܪܐ . ܐܡܬܝ
PhiloxMab:epPatricius ⁸⁴ܕܪܡ̣ܐ ܒܗ̇X ⁸ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ . ̇ XXX
BarEbr:CandSanc ܘܐܚܝܕ ܟܠ . ܡܠܟܐ ܐܦܘܠܘܢ . ܡܢܐ
Eph:ComGen&Exd . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܡܒܕܩܢܐ
Eph:madFaith ܢܬܡܗ ܒܐܢܫܐ̈ ܕܚܙܘ ܡܠܟܐ ܒܫܦܠܐ ܘܠܐ ܥܩܒܘ
Nars:memCreat . ܒܬܘܩܢ ܐܕܡ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ
Eph:madLuqHeres ܬܓܗ̇ ܕܢܡܠܟ ܒܠܝܠܐܝܬ ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܡܡܠܟܝܢ
JacSer:memLuqJews ܠܗ ܡܫܝܚܐ ܘܥܢ̣ܕ ܡܠܟܐ ܐܦ ܚ̇ܙܝܐ ܆
Eph:madParad&LuqJul ܘܐܬܓܢܚ ܐܝܟ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܓܪܒ ܘܐܕܡ ܐܫܬܠܚ
PhiloxMab:TenMem ܘܒܙܬܐ ܕܫܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܕܐ
IšoMerv:ComOT . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
HomEpiph ܘܝܘܡܢܐ ܐܬܒܕܩ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܗܘ ܀ XX
JnDalya:Epist ¹⁸ܝ X 40 ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܆ ܘܢܫܬܡܥܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܡܪܐ ܘܪܫܐ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܢܫܐ : ܕܨܒܐ ܡܠܟܐ ܕܢܩܝܡ ܨܠܡܗXX ܒܓܘ
PhiloxMab:TenMem ܘܡܠܟܐ : ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܪܗ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܢ̣ܪ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ
Eph:madNativ ܡ̇ܛܝܬ ܐܢܐ ܕܚܠܦ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘܝܬ ܢܓܪܐ ܬܓܐ
JacSer:turgFestHom 14ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ
Eph:madChurch ܫܩܠܘܟ ܐܘ ܒܪ ܡܠܟܐ 3 ⁰ܘܕܒܟܢܪܐ ]ܬܘܒ
P:1Chr [AB] ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:1Macc [AB] ܘܡܚܝܗܝ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ :
Eph:madFaith ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ Xܝ
Eph:madCarNis X ܦܪܩܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܕܡܠܟܢ ܗܘ
Eph:madVirg ܥܠ ܩܠܐ ܕܟܠܬ ܡܠܟܐ 1ܦܓܪܐ ܫܠܘܚܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ
IšoMerv:ComOT ܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܒܠܕܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . X
PhiloxMab:epMonksSen ܇ ܠܐܪܓܘܢܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܇ ܠܗܝܟܠܐ ܥܡ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܕܢܗܘܐ ܚܣܝܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܟܐܢܐ ܗ̇ܘ
Eph:madCarNis ܩܢܛܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ ܘܩ̇ܘܐ ܠܟ
SevAnt:LuqJul ܦܪܣܦܘܢܛܝܩܘܢ ܕܠܘܬ ܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪ . ⁹ܗ̇ܝ
Eph:madFast : ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܨܒܬ ܥܕܬ ⁵
Eph:madCrucifix ܘܫܕܘ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܐܬܢܒܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ
SevAnt:LuqJul . ܢܣ̣ܒ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ
P:2Chr [AB] ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ .
P:2Macc [AB] ܠܐܪܤܛܘܒܘܠܘܣ ܡܠܦܢܗ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܓ̇ܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܢܘܪܐ ܀
IšoMerv:ComOT . ܡܢܫܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܚܡܝܫܝܐ ܩܛܠܗ ܒܡܣܪܐ
Eph:memHom ܗܕܡܐ̈ XX0ܥܠ ܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܐܢ ܦܠܛ̇
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܡܠܟܐ . ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ
Eph:memHom ܚܛܝܐ̈ ܟܕ ܩܐܡ ܡܠܟܐ ܒܪܘܓܙܐ ܕܢܥܒܪ ܕܝܢܐ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܬܓܐ ܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ ܝܗ̇ܒ ܡܢ ܓܙܗ
Ath:Treatises ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ . ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܒܫܫܠܬܐ̈ ܆ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ .
Eph:memHom ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܗܢܐ ܡܠܟܐ . ܕܠܒܗ ܡܢ
SergStyl:epLuqJew ܥܠܡ . ܘܢܥܘܠ ܡܠܟܐ ܕܐܝܩܪܐ̈ . .
Eph:Adden ܘܐܫܩܠ ܕܢܚܘܬ ܒܪ ܡܠܟܐ 1X5ܘܠܐܕܢܐ ܬܪܨ ܗܘܐ
SynWestSyr ܐܦ ܡܢ ܡܥܪܒܐ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܝ ܓܢܣܐ .
SynWestSyr ܕܢܡܘܣܐ ܫܒܩܬ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܡܛܥܝܢܐ ܕܚܘܝܐ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܗܐ ܡܓܘܫܐ̈
Ath:ExposPs ܘܕܚܝܠܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܥܠ ܟܠܗ̇
PhiloxMab:ComMattLuke ܐܬܩܝܡ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
DidascApost X⁵¹ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܥ̣ܒܕ
ChalcedWrit ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܓܪܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܢܛܪ
SermHolyWeek ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ
ActsStAnth ܒܗܢܐ ܢܒܢܐ ܕܗܘܘ ܡܠܟܐ ܟܙܣܛܝܢܐ ܒܐܝܩܐ ܘܒܒܘܬܐ
IšoMerv:ComPs ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐ ܠܗ ܟܕ
ThdrMops:ComPs ܟܕ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܠܟܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܟܗܢܐ̈ XX ܠܘܬ ܡܠܟܐ . Xܘܐܥܝܪ ܐܠܗܐ