simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ ܬ ܐܬܚܙܝ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̣̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡ̇ܠܟܝܢ ܠܗ ܠܝܘܣܛܢܝܢܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃