simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܗܕܡܐ̈ XX0ܥܠ ܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܐܢ ܦܠܛ̇
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
Eph:memHom ܚܛܝܐ̈ ܟܕ ܩܐܡ ܡܠܟܐ ܒܪܘܓܙܐ ܕܢܥܒܪ ܕܝܢܐ
Eph:memHom ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܗܢܐ ܡܠܟܐ . ܕܠܒܗ ܡܢ