simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis X ܦܪܩܢ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܕܡܠܟܢ ܗܘ
Eph:madCarNis ܩܢܛܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ ܘܩ̇ܘܐ ܠܟ