simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Chron1234 ܕܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܬܟܬܒܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܟܬܒܢܗ