simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܠܐ̈ ܗ̣ܠܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ
SevAnt:Epist ܕܢܘܣܐ ܆ ܒܡܐܡܪܐ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܒܝܘܬܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
Tim1:Epist ܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܥ̇ܒܕܐ ܘܥ̇ܒܕܐ
BarṢal:ComGosp ܣܦܝܢܬܐ ܂ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܙܕܟܐ ܂ ܟܡܐ
Babai:BookUnion ܂ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܃ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ
Chron1234 ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܦ : ܩܕ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܘܐܡ̣ܪ ܆
Chron1234 ܕܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܬܟܬܒܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܟܬܒܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܬܘܠܡܕܐ ܘܟܡܕܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡܗ ܡܢܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܙܝܢܘܢ ܠܢܝܦܐܠܝܘܣ ܐܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ ܆ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ ܬ ܐܬܚܙܝ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̣̈
BarṢal:ComGosp ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܕ ·
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡ̇ܠܟܝܢ ܠܗ ܠܝܘܣܛܢܝܢܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃
JnEph:EccHist ܝXܝX ܝܝXܛܝ̣ܠܘܬܐ ܕܥܠ ܡܠܟܐ Xܠܝܒ̣ܪܝܘܣ ܘܥܠ ܙܒܢܐ
JacSer:Epist ܐܡܪܬ ܠܟܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܡܫܬܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܘܒܬܪܟܢ ܐܩܝܡ ܐܘܓܘܣܛܘܣ̣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܐܝܪܘܕܝܣ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ