simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܢܥܒܕ ܨܒܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܦܠܚ
P:Rev [AB] ܘܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܐܟܗ ܕܬܗܘܡܐ .
P:Rom [AB] ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܡܢܘ
P:Sam [AB] ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ
P:Tob [AB] ܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ : ܡܢ
P:TweProph [AB] ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ