simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugOurLord&Synag ܕܪܘܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬ ܕܢܦܪܘܩ ܥܕܬܗ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܥܝܠܐ ܪܟܝܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܒܓܠܝܢܗ ܢܗܪܘ ܥܠܡܐ̈ </page><page> ܣܘܓܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܢ ܘܟܢܘܫܬܐ