simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܠܥ̇ܒܕܐ ܘܥ̇ܒܕܐ
Tim1:Epist : ܘܒܬܪ ܟܢ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܠܒܪܐ ܕܝܠܗ