simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܐܪܥܘ . ²ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܒܫܒܐ ܘܒܐܘܦܝܪX ܒܚܩܝܠܐ
Chron1234 ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ
BarBahl:SyrLex ܛܪܐܛܝܣ ܫܡ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܀ </lemmä>
PersMartKgYaz1 . ‏ 13 ܡܠܟܐ ܐܡܪ . ܡܕܝܢ
P:1Macc [AB] ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ ܡܠܟܐ ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ .
EliaNis:Chron ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂
Babai:BookUnion ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ
P:Dan [AB] ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ ܡܠܟܐ : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ
BarṢal:ComLiturg ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ
P:Esd [AB] ܡܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܐܫܬܩܦܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ . ܗܘ
P:Esd [AB] ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܒܫܢܬܐ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܒܚܝܠܘܬܐ̈ ܩܕܡ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܕܢܕܘܢ ܚܝܐ̈
BarKoni:Schol ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ
P:Sam [AB] ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ
ActsMari . ܘܡܚܕܐ ܒܪܟ ܡܠܟܐ ܘܣܓܕ ܩܕܡ ܛܘܒܢܐ
Chron1234 X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈
Chron1234 ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ
P:Jer [AB] ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܫܒܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܆ ܐܬܘ ܡܓܘܫܐ̈