simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:5Macc [AB] ܪܘܓܙܐ ܥܡ ܩܛܝܪܐ ܘܥܠ ܟܝܢܐ ܣܥܬ . ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܒܪܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܫܪܟ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܦܢܐ ܡܘܩܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ . ܢܣܒܬ ܠܗ̇
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ ܆ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܘܩܡܨܐ ܕܠܐ ܣܟ ܂ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ
P:Dan [AB] ܢܫܘܙܒܢ . ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܡܠܟܐ : ܕܠܐܠܗܟ ܠܐ ܦܠܚܝܢܢ : ܡܠܟܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܦܨܝܘܬܢ ܡܢ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ : ܘܡܢ ܐܝܕܝܟ̈
ActsMarMaʿIn . ܘܢܘܪܒ ܫܡܟ ܐܝܟ ܫܠܡܘܢ . ܢܫܡܥܢ̈ ܫܡܥܟ ܓܙܪܬܐ̈ ܘܢܐܬܝܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܘܐܩܝܡܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܆ ܗܘ ܢܢܛܪܟ ܘܠܬܓܟ ܐܝܟ ܕܘܝܕ
P:1Macc [AB] ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
P:Esd [AB] ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܣܪ ܝܘܝܩܝܡ ܠܪܘܪܒܢܐ̈ . ܠܙܗܪܝܘܢ ܡܠܟܐ ܚܕܐ ܀ ܘܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ .
BarṢal:ComLiturg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪܐܙܐ̈ 3ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܨܥܪܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬܐ2 ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ
IsaacAnt:memHom : ܕܡܙܕܝܚܐ ܒܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܀ ܐܠܘ ܒܥܕܬܐ ܡܝܠܠ ܗܘܐ : ܘܒܝܬ ܡܠܟܐ ܡܒܓܢ ܫܐܕܐ ܒܥܕܬܐ : ܕܣܟܪ ܠܗ ܦܘܡܗ ܣܪܦܐ . ܕܠܐ ܢܨܥܪ ܒܝܪܬ
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܀ ܐܦ ܐܠܘ ܥܠܡܐ ܟܠܗ : ܩܢܝܢܢ ܘܢܦܫܢ ܠܐ ܩܢܝܢܢ . ܠܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܢܩܢܐ . ܐܢܗܘ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܢܩܢܐ : ܠܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܐܢ
JulRom . . . . ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܕܝܢ ܠܒܫ ܗܘܼܐ ܚܫܐ ܘܐܬܐܒܠ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܠܟܐ ܒܚܬܡܐ̈ ܕܥܙܩܬܝ . ܘܥܒܕ ܓܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
ActsMari ܚܦܪܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܝܐ̈ . ܘܒܢܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܥܕܬܐ . ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ : ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܘܠܬܢܘܪܐ ܗܘ ܕܒܝܬ
P:TweProph [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܡܥܒܪܘ ܡܥܒܪ ܐܢܐ ܟܠ ܡܢ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܡܪܝܐ ܒܪܗ ܕܚܠܩܝܐ : ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ
ActsGregPirang X XX² ܘܠܐܝܢܒܪ . . ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ ܟܣܝܐܝܬ . ܘܒܝܘܡܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪܘܗܝ ܠܪܕ ܕܡܓܘܫ̇X X ²X⁰ ܕܠܝܢܘ X XX² ܕܡܠXܝ
Chron1234 ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܝܗܒܘ ܝܡܝܢܐ̣ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘXܐ̣̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ
Chron1234 ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܂ ܐܫܬܒܝܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ
P:Kings [AB] ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܐܕܘܢܝܐ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ : ܘܗܘ ܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܣܓܕ . ܘܐܡܪ ܢܬܢ : ܡܪܝ
IšoMerv:ComPs ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܇ ܕܬܗܘܘܢ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ XX ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܆ ܐܦܩܟܘܢ ܡܢܗ̇ ܘܦ̣ܪܫ ܠܟܘܢ