simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܠܒܪܙܠܝ : ܘܒܪܟܗ : ܘܗܦܟ ܠܐܬܪܗ . ܨܚ ܠܕ ܘܥܒܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܟ . ܘܥܒܪܘ ܥܡܐ ܟܠܗ ܝܘܪܕܢܢ : ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܥܒܪ : ܘܢܫܩܗ
P:Sam [AB] ܠܓܠܓܠܐ : ܘܥܒܪ ܒܡܗܡ ܥܡܗ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ ܥܒܪ ܥܡ ܡܠܟܐ ܘܢܫܩܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪܙܠܝ : ܘܒܪܟܗ : ܘܗܦܟ ܠܐܬܪܗ . ܨܚ ܠܕ ܘܥܒܪ
P:TweProph [AB] ܒܪܘܓܙܝ : ܘܢܣܒܬܗ ܒܚܡܬܝ . ܨܪܝܪ ܥܘܠܗ ܕܐܦܪܝܡ : ܘܡܛܫܝܐ ܡܠܟܐ ܘܕܝܢܟ ܕܫܐܠܬܢܝ : ܘܐܡܪܬ ܗܒܠܝ ܡܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ . ܘܝܗܒܬ ܠܟ
P:TweProph [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܬܩܘܥ : ܕܚܙܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܥܘܙܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܥܘܟܢ . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܘܕܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܘܩܒܠ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܡܠܟܐ ܠܒܫܬ ܐܣܬܝܪ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܩܡܬ ܒܕܪܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܒܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܥܠܝܟ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܕܬܬܠ ܠܝ ܫܐܠܬܝ : ܘܬܥܒܕ ܠܝ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪܬ : ܫܐܠܬܝ ܘܒܥܘܬܝ . ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܝ ܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܒܓܬܢ ܘܬܪܫ ܬܪܝܢ ܡܠܟܐ ܠܡܥܠܘ ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܘܗܘܘ ܩܪܝܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܢܥܘܠ . ܘܥܠ ܗܡܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܘܠܐ ܠܡܥܒܕ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܠܝܡܘܗܝ̈ ܠܡܠܟܐ : ܗܐ ܗܡܢ ܩܐܡ ܒܕܪܬܐ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܪܒܐ ܡܪܗ̇ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗܐ ܐܢܬ ܬܦܘܩ ܡܢ ܩܕܡܝ . ܘܬܕܒܪ ܡܠܟܐ ܪܒ ܚܝܠܗ : ܡܛܠ ܕܬܪܝܢܗ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ