simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܐܡܠܟ ܒܚܫܒܘܢ : ܕܩܛܠܗ ܡܘܫܐ ܘܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܗܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܕܒܦܩܥܬܐ : ܘܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ
P:4Macc [AB] ܐܝܟ ܡܢ ܕܣܓܝ ܨܗܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܛܒ ܫܟܝܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܡܥܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܫܪܝܐ ܗܘܬ . ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܚܫܡܝܬܐ ܥܢܝܢ ܗܘܘ .
Ps-Dion:ChronZuq ܘܐܘܛܘܩܪܛܘܪ ܂ ܘܡܚܕܗ̇X ܐܓܥܠ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܗܘܕ ܐܩܝܡܗ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܂ ܕܢܗܘܐ
CaveTreas . . Xܟ . X ܡܢܝܫܒܐ ܗܘܢ ܕܗ̣⬩ ܢܝܩܪܝܝ̇X ܠܡXܟܘܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘX ܒܢܝ̈ Xܝܣܪ̣ܐܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ܕܠܡܢ ⁴ܢܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗܘܢ
JacSer:Epist ·X X ܂ ܕܐܝܣܪܐ ܠX ܂ ܗܟܢܐ ܗܫܐ ܐܦ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܣܡܠܐ ܃ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܟܬܫܘܢ̇ ܂ ܠܐ ܥܡ ܪܒܐ̣ ܘܠܐ ܥܡ ܙܥܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܡܘܬܐ̣ 11ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ . 9 , 5ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ 9 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 10ܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Chron1234 ܥܘܡܪ ܘܝXܒ ܐܓܪܬܐ ܠܡܘܣܠܡ ܂ ܡܬܛܟܢ ܝX ܗܘܐ̣ ܕܢܚܦܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܆ ܢܫܒܩܘܢ ܗܢܘܢ ܘܢܐܬܘܢ ܂ ܘܟܕ ܡܛܐ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ
Chron1234 ܒܐܝܩܪܐ ܂ ܘܟܕ ܦܫ ܠܘܬܗ ܙܒܢܐ ܆ ܝ ܐܫܬܕܪ ܠܐܘܪܗܝ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܒܟܠ ܡܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܐܫܡ ܂ ܘܩܒܠܗ
SermHolyWeek ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ XX ܕܟܕ ܠܐ ܥܒ̣ܕ ܙܘܚܐ ܠܒܪܗ ܘܠܐ ܪܘܡܪܡܐ ܡܠܟܐ ܠܒܛܢܗ ܕܥܝܪܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܣܒܪܗ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܘ ܒܪ
JulRom ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܣܝܡܐ ܒܬܪܗ ܬܒܥܬܐ ܕܡܪܥܐ̈ ܘܕܟܪܝܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ . ܘܡܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܢܦܫܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐܢ ܠܡ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܢܒܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܒܕܪܬ ܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܕܟܠܝܗܝ ܨܕܩܝܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܝܚܐ ܫܡܥܘܢ ܢܬܩܛܠܘܢ ܕܟܒܪ ܠܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ‏ 84 ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܕܡܘܗܦܛܐ̈ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܠܟܐ ܐܘܕܥ . ܘܦܩܕ
SynWestSyr ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܢ ܫ̣ܐܠ ܗܘܐ X ܕܢ̇ܣܒ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܠܐ ܟܫܪܐ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܟܬ̣ܒ ܝܘܒܝܐܢܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ XXX XXXܕܥܡܢ : ܟܕ
P:Josh [AB] ܕܚܫܒܘܢ . ܕܩܛܠܗ ܡܘܫܐ ܥܒܕܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܝܗܒܗ ܝܘܪܬܢܐ ܡܠܟܐ ܕܥܝܢܕܘܪ ܘܕܡܥܟܬ : ܘܦܠܓܗ̇ ܕܓܠܥܕ : ܘܬܚܘܡܗ ܕܣܝܚܘܢ
BarṢal:ComGosp ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܪ ܇ ܣܛܒܘܠܘܣ ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܩܫܝܫܗ ܂ ܘܡܢ ܡܪ·ܡ ܡܠܟܬܐ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ
P:Neh [AB] : ܫܢܝܢ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܐܢܐ ܘܐܚܝ̈ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܫܢܬ ܥܣܪܝܢ : ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ
LiberGrad ܟܠܝܘܡ ܛܒܬܐ̈ ܣܐܡ ܒܗܘ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܒܢܐ ܠܗ ܐܪܕܝܟܠܐ ܘܚܫܠ ܡܠܟܐ : ܘܥܐܠ ܘܡܬܓܐܐ ܒܥܘܬܪܗܘܢ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܐܝܟܢ ܕܗܢܐ
Eph:memHom -- --ܐ ܥܒܝܕ ܥܒܕܐ -- -- ܬܐ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܪ -- -- ]ܪܓ[ܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝ̣Xܝ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ X55ܠܒܐ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܕܢܥܒܪ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܠܚ ܠܘܬ ܐܚܝܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐܐ ܀ ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܣܬܘܐ ܘܡ̣ܛܐ ܬܐܕܐ ܆ ܐܬܛܝܒ
P:Kings [AB] ܠܐ ܝܕܥ . ܗܫܐ ܬܝ ܐܡܠܟܟܝ ܡܠܟܐ : ܘܦܠܛܝ ܢܦܫܟܝ ܘܢܦܫܐ ܡܠܟܐ ܐܡܗ ܕܫܠܝܡܘܢ : ܠܐ ܫܡܥܬܝ ܕܐܡܠܟ ܐܕܘܢܝܐ : ܘܡܪܢ