simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܫܒܥܐ̈ ܦܝܫܣܦܝܓ̈ ܕܥܡܗ ܥܡ ܐܓܪܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܓܝܪ ܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܐܫܬܐ̈ ܘܐܬܐ ܓܘܝܐ ܗܘ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܫܒܘܪ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܟܝܢܐ̈ ܦܪܫܬ ܡܛܠ ܚܫܐ X⁹ܢ ܘܫܒܝܚܬܐ̈ : ܚܕ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܡܩܪܒ ܪܥܝܢܝ : ܘܡܢܫܩ ܐܢܐ ܠܠܒܘܫ ܡܠܟܐ ܡܛܠ
P:Esd [AB] . ܠܘܬ ܥܙܪܐ ܟܗܢܐ ܘܩܪܘܝܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܡܪܝܐ . ܕܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܘܕܝܢܐ̈ ܀ ܐܬܐ ܕܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢ ܐܪܛܚܫܫܬ
Nars:memCreat . ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܘܐܦ ܚܘܫܒܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܦ ܒܕܡܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ
ActsMari . ⁶¹ܐܢܗܘ ܕܡܣܩ ܐܢܐ ܠܗ ܠܟ : ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܡܫܝܚܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܐܗܝܡܢ ܒܐܠܗܟ . ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܒܩܘܫܬܐ ܗܝ
Tim1:DisputCalMahdi 26ܥܒ̣ܕܐ ܗܘ̣ ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܪܐ ܡܕܝܢ̣ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ 27ܡ̇ܢ . ܡܠܟܐ . ܘܐܢܗܘ ܡ̇ܢ 25ܕܡܫܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܘܠܐ ܚܕ ܕܝܢ
P:Kings [AB] : ܕܝܠܟ ܐܢܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ . ܘܗܦܟܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܟ ܡܪܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܥܠܝܟ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܕܬܬܠ ܠܝ ܫܐܠܬܝ : ܘܬܥܒܕ ܠܝ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪܬ : ܫܐܠܬܝ ܘܒܥܘܬܝ . ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈
P:Dan [AB] : ܘܓܠܗ̇ ܡܠܬܐ ܐܪܝܘܟ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܒܥܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܕܒܒܠ . ܥܠ ܡܢܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܚܨܦ ܡܢ ܩܕܡ
P:Sam [AB] : ܘܪܟܒܘ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܕܢܝܗ ܘܥܪܩܘ . ܘܥܕ ܗܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ : ܡܛܐ ܡܠܟܐ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܐܝܟ ܕܦܩܕ ܐܢܘܢ ܐܒܝܫܠܘܡ . ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈
P:Isa [AB] : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ . ܘܫܩܠܐ ܕܫܦܘܠܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܢܘܗܪܐ ܢܚܫܟ ܒܥܡܛܢܗܘܢ . ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ
P:Ecclus [AB] : ܠܐ ܬܗܘܐ ܣܟܠܐ . ܠܐ ܬܒܥܐ ܠܡܗܘܐ ܕܝܢܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܒܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܝܩܪܐ . ܠܐ ܬܙܟܐ ܢܦܫܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܘܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܘܩܒܠ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ ܝܬܒ ܗܘܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܡܠܟܐ ܠܒܫܬ ܐܣܬܝܪ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܩܡܬ ܒܕܪܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܒܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܢܥܘܠ . ܘܥܠ ܗܡܢ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܘܠܐ ܠܡܥܒܕ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܠܝܡܘܗܝ̈ ܠܡܠܟܐ : ܗܐ ܗܡܢ ܩܐܡ ܒܕܪܬܐ . ܘܐܡܪ
P:Neh [AB] : ܫܢܝܢ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܐܢܐ ܘܐܚܝ̈ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܫܢܬ ܥܣܪܝܢ : ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ
CaveTreas X ܫܐܘܠ X ²ܒܪ ܩܝܫ . ³ܩܐܡܠܟ ⁴ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ( ܡܠܟܐ ⁴ܐܢܘܢ ⁵ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܕܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̈ . ⁶ X ( X0 ) ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen XXXX -- XX ܪܝܝܢܐ X -- XX⁰ܡܠܐ̈ ܕ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܚܝܠ ܡܠܟܐ dd·X ܝܩܒX ܗܕܝܐܐ ⁸ܝܢ -- XX ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ
JacSer:turgFestHom XXXXXXXX ܓܝܘܪܐ̈ ⁷ܪܚܘܡܝܟܝ̈ . ܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܪܟܝ ⁸ܡܢ ܡܠܟܐ ⁴ ܐܢܬܝ ܥܡ ܨܠܡܝܟܝẌ . ܠܡ̇ܢ ⁶ܚܒܝܒܝܢ̈ ܠܟܝ ܛܒ ܡܢ ܚܬܢܐ
Chron1234 Xܠܐ ܢܥܒܕ ܡXܡ ܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܝX ܕܪܝܫܝ̈ ܚܝܠܐ ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ X ܥܠ Xܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܒܫܢܝܐ̈ ܛܠܐ ܗܘܐ ܃ ܦܩܕܗ
JacSer:Epist ·X X ܂ ܕܐܝܣܪܐ ܠX ܂ ܗܟܢܐ ܗܫܐ ܐܦ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܣܡܠܐ ܃ ܡܠܟܐ ܂ ܕܠܐ ܬܬܟܬܫܘܢ̇ ܂ ܠܐ ܥܡ ܪܒܐ̣ ܘܠܐ ܥܡ ܙܥܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܡ