simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܓܕܦ 15ܡܬܘܡ ܓܘܕܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢ̇ܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ̣ : 14ܘܡܢܘ ܐܘ
Ps-Zach:EccHist ܪܫܝܢܐ ܂ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܒܥܕܠܝܐ̈ ܂ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܕܒܡܕܢܚܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܡܢܥܘ ܂ 7ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ . ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ : ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ : ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܗܝܕܝܢ ܐܬܝ̈ ܬܪܬܝܢ ܢܫܝܢ̈ ܙܢܝܬܐ̈ ܠܡܕܢ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܡܐܬܝܢ ܣܟܪܝܢ̈ ܕܕܗܒܐ ܣܢܝܢܐ : ܘܫܬ ܡܐܐ ܡܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܥܪܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ
Chron1234 ܫܢܝܐ̈ ·ܒ· ܀ · ܓܕܥܘ̇ܢ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܡܢܫܐ ܕܢ ܠܥܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡ · ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܡ · ܀ ܒܬܪ ܐܗܘܪ ܐܫܬܥܒܕܘ ܥܒܪܝܐ̈ ܠܢܒܝܢ
Eph:madFaith ܫܩܠܗ ܘܝܗܒܗ ܠܢ ܡܘܗܒܬ ܠܚܒܝܒܗ ܘܩܛܠܗ ܘܦܪܩܢ ܒܗX ܡܠܟܐ ܘܕܡܩܘܐ ܘܡܛܠ ܕܥܒܪܬ ܠܗ̇ XX ܪܚܡܬܗ ܠܡܘܗܒܬܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪ
JnRufus:Pleroph ܬܐܘܕܣܝܣ ܆ ܘܢܙܕܒܢ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܦܢܘܣ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܢܬܠܒܟ ܡܢ ܐܘܣXܣ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܟܣܘܪܣܬܢܐ ܗܘܐ ܡܢ ܛܘܒܬܢܐ
Chron1234 ܬܠX ܝܬܠܓ ܐܫܬܘܕܥ ܡܠܟܐ ܠܢܟܝܠܘܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܘܕܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܘܐ̇ܬ̣ܘ ܥܕܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܇ ܘܬܒܥܘ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
P:Esd [AB] ܬܫܒܘܚܬܐ : ܟܕ ܐܫܟܚ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܦܝܣܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܫܐ . ܗܘ ܕܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܝܗܒ ܠܗ