simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom -- --ܐ ܥܒܝܕ ܥܒܕܐ -- -- ܬܐ ܗܕܡܐ̈ ܕܠܒܪ -- -- ]ܪܓ[ܫܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܬܬܕܘܕ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܐܝ̣Xܝ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ X55ܠܒܐ
P:2Macc [AB] . ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܕܟܬܒ ܠܘܣܝܘܣ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܘܫܕܪ ܡܩܒܝ ܠܠܘܣܝܘܣ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܫܒܩ ܠܗܘܢ
P:3Macc [AB] . ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܨܒܘܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܣ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ . ܘܠܗ ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ
P:Jer [AB] . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܗܐ ܡܗܦܟ ܐܢܐ ܡܐܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܢܢ . ܨܚ ܝܓ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܪܡܝܐ : ܗܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܨܕܩܝܐ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܕܝܐ̈ : ܠܡܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܚܠܡܗ : ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܝ ܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܒܓܬܢ ܘܬܪܫ ܬܪܝܢ ܡܠܟܐ ܠܡܥܠܘ ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܘܗܘܘ ܩܪܝܢ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܘܗܘܘ ܒܗܘܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ : ܕܢܝܐܝܠ : ܘܚܢܢܝܐ : ܡܠܟܐ ܕܫܬܐ : ܘܠܡܪܒܝܘ ܐܢܘܢ ܫܢܝܢ̈ ܬܠܬ : ܘܗܝܕܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܩܕܡ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܢܦܫܗ ܕܢܦܪܘܩ ܠܥܡܗ . ܘܕܢܥܒܕ ܠܗ ܫܡܐ ܕܠܥܠܡ . ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܘܡܝܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܦܝܠܐ̈ . ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ
P:2Macc [AB] . ܡܢܠܐܘܣ ܕܝܢ ܫܒܩ ܚܠܦܘܗܝ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ : ܠܠܘܣܝܡܟܘܣ ܡܠܟܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܡܝܬܪܬܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܩܪܝܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܠܘܬ
CaveTreas . ( 1X ) ܘܗܘ̣ܘ ¹ܙܪܥܗ ܕܝܦܬX ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ³ܥܡܡܝܢ̈ ⁴ ܡܠܟܐ . ܘܟܠܫܪܒ̇ܬܐ ⁷ܘܠܫܢܐX ܥܒܕܘ⁹ ܠܗܘܢ X ܚܕ ¹⁰ܪܫܐ ¹¹ܐܝܟ
CaveTreas . . Xܟ . X ܡܢܝܫܒܐ ܗܘܢ ܕܗ̣⬩ ܢܝܩܪܝܝ̇X ܠܡXܟܘܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܘX ܒܢܝ̈ Xܝܣܪ̣ܐܝܠ ܒܐܘܪܫܠܡX ܕܠܡܢ ⁴ܢܥܒ̣ܕܘܢ ܠܗܘܢ
MartStPhokSinop . ܐܠܐ ܐܦ|ܡܕܡ ܕܡܢ ܟܠ ܡܥܠܝ ܘܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪ ܒܥܝܬ ܕܬܟܢܐ ܠܗ ܡܠܟܐ 9 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ ܠܗ . ܠܐ ܓܝܪ ܣܦܩܐ ܠܗ ܛܪܝܢܘܣ ܒܠܚܘܕ ܕܢܫܬܡܗ
SynWestSyr . ܐܢ ܩܝܡ ܐܒܘܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ ܆ ܝܪܬ̈ ܐܒܘܗ̇ ܦܠܓܐ ܕܦܪܢܝܬܗ̇ ܆ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ̈ . ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩ̣ܕ ܫܒܝܚܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܠܐܘܢ
ActsMari . ܐܢܐ ܝܕܥܐܢܐ ܐܚܝ̈ : ܕܐܢܫܝ̈ ܣܠܝܩ ܐܢܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܛܘܒܢܐ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ : ܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsMari . ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܢܦܠܬ ܥܠܘܗܝ . ܘܪܗܛ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܡܛܝܒܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܘܠܦܠܚܝܟܘܢ̈ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
SynWestSyr . ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܐܣܗܕ ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ ܕܚܙܝܬ ܟܠܡܕܡ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܡܫܬܥܐ . ܡܛܠ ܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܐ ܫܠܝܡܘܢ
SynWestSyr . ܗܘܐ ܣܕܩܐ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܘܪܝܐ . ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܐܩܠܣܝܣܛܝܩܐ⁴0 ܕܝܠܗ ܗܟܢܐ . ܕܒܙܒܢܗ ܠܡ ܕܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
ActsMari . ܗܟܢܐ ܗܝܡܢܬ ܒܗ : ¹⁶ܕܐܦ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܨܠܒܘܗܝ . ܒܥܝܬ ܡܠܟܐ ܫܐܠܬܟ̈ . ܟܠܡܕܡ ܡܫܟܚ ܢܗܘܐ ܠܡܢ ܕܡܗܝܡܢ . ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗ
BarBahl:SyrLex . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܝܡܙܘܢ . ܦܪܣܐ ܐܘܟܝܬ ܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܠܟܐ قميص احمر . ܟܠܡܝܣ ܘܟܠܡܝܕܐ ܩܒܝ . ܨ ܠܒܘܫܐ ܕܠ̇ܒܫ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܣܓܝܐܐX ¹ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܕܚܝܩܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ