simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܬܩܝܦ ܐܦܐ̈ : ܘܡܣܬܟܠ ܐܘܚܕܢ . ܘܬܩܝܦ ܚܝܠܗ : ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܒܚܝܠܗܘܢ . ܘܒܣܘܦ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܚܘܒܐ̈ : ܢܩܘܡ
P:Ecclus [AB] ܬܩܝܦܐ . ܫܪܐ ܒܫܠܝܐ ܫܠܝܡܘܢ . ܘܐܠܗܐ ܐܢܝܚ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܘܩܡ ܒܬܪܗ
SynWestSyr ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܝܢ ܘܚܝܕ ܠܥܕܬܐ ܒܙܒܢܗ . ܘܒܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܪܚܡܝ̈ ܫܝܢܐ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ . ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
BarAphton:ActsSev ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ ܘܘܡ ܥܠܘ- ܢܟܠܐ ܡܢ ܐܪܛܝܩܘ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܣ ܡܠܟܐ . ܫܡܫ ܒܟܘܪܣܝܐ ²ܫܢܝܐ̈ ܘ- . ܘܟܕ
Chron1234 ܬܪܝܨ ܫܘܒܚܐ ܆ ܕܐܡܠܟ ܫܢܬ ·ܥܣܛ· ܀ ܘܟܕ ܡܝܬ ܡܐܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܢܝ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܬܢܢ ܘܕܠܗܠ ܀ ܡܚ ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܠܐܘܢ
Eph:madCarNis ܬܪܬܝܢ̈ ܠܬܪܝܢ̈ ܕܐܢ ܗܘ ܠܡ ܕܐܬܦܠܓܬܘܢ ܐܬܛܠܩܬܘܢ [68] ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܒܓܠܝܐ ܘܗܐ ܓܡܪܢܗ̇ [64] X 16ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܝܗܒ
P:Esd [AB] ܬܫܒܘܚܬܐ : ܟܕ ܐܫܟܚ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܦܝܣܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܡܘܫܐ . ܗܘ ܕܐܬܝܗܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܝܗܒ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܚܟܝܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܟ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܚܨܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ
P:ProvQohSong [AB] ܬܬܩܝܡ . ܚܕܘܬܐ ܠܓܒܪܐ ܡܠܬܐ ܕܦܘܡܗ . ܘܕܡܡܠܠ ܒܙܒܢܗ : ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܟܢܘܫܬܐ . ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܡܠܟܝ̈
ActsPaulQenṭ&JnEdes ‏ ‏ܫܦܝܪ ܐܡܪܬ . ܗܝܕܝܢ ܐܢܝܦ ܐܝܕܗ ܥܠ ܕܩܠܐ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ‏ ‏ܐܠܗܐ ܕܙܟ̇ܐ ܬܬܦܨܐ ܡܫܪܝܬܗ ܡܢ ܚܪܒܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏‎‎‏ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܢ ܓܘܫܬܐܙܕ ܫܡܥ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥ ܚܕܝ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܡܪ ܠܡܠܟܘܬܟ . ܘܐܙܠ ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ ܘܐܡܪ ܩܕܡ
BarEbr:Ethic ⁴X⁷ܕܝܣܪܝܠ . ⁴X⁸ܕܐܬܓܠܝ ܠܥܝܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܠܟܐ . ܒܣܪܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܗܠܬ ܒܗ . ܘܐ̇ܡܪܐ . ⁴X⁰ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ
CaveTreas ⁴ܒܠܚܘܪ . . ( X6 ) ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ¹ܚܕ ܡ̣ܢ ²ܐܘܢܓܠܣẌ . ܡܠܟܐ ) . ⁴ܠܐ ܓܝܪ ¹ܡܫܟܚ ²ܐܢܫ ³ ܐܚܪܝܢ ܕܢܠܒܫ ܐܪܓܘܢܐ . ܐܠܐ ܐܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܐܬܓܘܙܠ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܟܬܒ ܦܪܣܛܓܡܐ ⁶ܘܫܕܪX ܡܠܟܐ . ܐܬܬܥܝܩ̈ ܣܓܝ ܘܟܪܝܬX ܠܗX ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐX . ܗܝܕܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܥܙܩܬܗ ܘܣܝܦܗ ܘܫܒܛܗ⁶ ܘܝܗܒ ܐܢܘܢX ܠܐܦܣܩܘܦܐẌ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢX ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܒܠܚܘܪ . . ܗܝܕܝܢ X ⁴ܫܩܠ
Ps-MaruMayph:Canons ⁵ܥܬܕ ܢܦܫܗ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܚܙܩ . ⁶ܘܟܕ ܡܛܐ ܠܩܣܪܝܐ X ܡܠܟܐ [ ܘܟܕ X ܩܒܠ ܛܘܒܢܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܦܘܩܕܢܐ X ܕܢܣܩX ܠܘܬ
CaveTreas ⁶ܕܣܘܪܝܝܐẌ . ¹ ( 22 ) ܡܛܠ ܪܦܝܠܛܘܣX ܓܒܪܐ ܒܐܘܪܫܢܝX ܡܠܟܐ ܘܟܕ ܒܐܪܥܐ ܕܥܡܡܐ²ܐܙܕܩܦ̈ ܡܫܝܚܐX ܠܐX ܟܬ̣ܒX ܦܝܠܛܘܣ
CaveTreas ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ X ܕܝܢ X ܐܬܥܩܒ̣ܘ ⁹ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ⁰ܗܪܘܕܣ . ܡܠܟܐ ܘܐܬܚܬܡܬ̣ X ܘܛܒܥܗ̇ X ܗܪܘܕܣ ܘܫܕܪܗ ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X
AnṭTagr:FifBookRhet ⁹⁹ܒܪ ܣܡܠܝ ⁰⁰ܠܟܪܡܐ ܢܨܒ : ܐܟܡܐ ܕܚܢܢ ܢܘܚ ܙܪܥܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܦܚܡܐ ܥܪܛܠܝܐ ⁹⁷ܗ̇ܢܘ . ܡܛܠ ܕܣܩܝܠܐ⁹⁸ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ