simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܬܒܙܚ ܒܟ ܒܕܡܘܬ ܐܣܬܝܪ ܬܒܥܐ ܡܢܗ̇ ܒܝܘܡ ܕܝܢ̣ܐ ܕܬܦܝܣ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܕܗ̣ܦܟ ܥܘܠܗ ܒܪܫܗ ܕܗܡܢ ܚܒܪܟ [108] 27ܟܠܬ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܬܒܣܡ ܐܢܘܢ 1380 ܡܢ ܦܪܬܘܬܐ̈ ܕܦܓܪܗ ܕܚܬܢܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܚܫܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܗܡܢܝܟܐ ܘܩܪܝܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܠܦܬܘܪ
JacSer:memSolit ܬܒܥ ܕܝܠܗ ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐܬܚܣܕ ܡܢܗ ܬܡܢ ܕܥܠ ܡܘܢ ܠܐ ܡܠܟܐ ܕܐܥܠ ܟܟܪܘܗܝ̈ ܒܝܘܬܪܢܝܗܝܢ̈ ܒܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܡܐ ܕܒܪ
P:Sam [AB] ܬܒܥܬܐ ܝܘܡܢܐ : ܡܢ ܫܐܘܠ ܘܡܢ ܙܪܥܗ . ܘܥܢܐ ܕܘܝܕ ܠܪܟܒ ܡܠܟܐ ܒܪ ܫܐܘܠ ܒܥܠܕܒܒܟ ܘܒܥܐ ܢܦܫܟ : ܘܢܬܠ ܡܪܝܐ ܠܡܪܢ
JacSer:memLord'sPrayer ܬܗܘܐ ܢܦܫܟ ܢܐܬܐ ܘܢܫܪܐ ܐܝܟ ܕܩܪܝܬܝܗܝ ܢܐܬܐ ܨܐܕܝܟ ܡܠܟܐ ܘܡܣܪܚ ܠܟ ܒܛܪܘܢܘܬܗ 232 415 ܕܘܟܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܡܫܪܝܬ
Eph:memHom ܬܘܒ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܒܐ ܒܥܓܠܐ ܐܬܚܠܦ ܘܒܕܡܘܬܐ̈ ܦܪܝܫܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܝܩܪܟܝ ܘܬܨܒܝܬܟܝ ܘܗܕܝܪܘܬܟܝ . ܢXܝXX ¹ XXX ܘܒܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܘܒ ܠܐ ܣܓܕ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܐܝܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܒܬܬ ܡܠܟܐ ܗܘ ܣܪܗܒ ܥܠܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܘܒ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܟܬܒܘ ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܠܫܠܝܛܢܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܐܬܟܬܒ ܐܬܩܪܝ ܩܕܡ
HistChurchEast ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܝܠܝ : ܟܕ ܠܒܛܘܗܝ ܐܝܠܝܝܢ ܕܟܦܪܘ ܒܡܪܢ ܡܠܟܐ ܆ ܒܝܕ ܝܘܠܦܢܐ ܪܫܝܥܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝ̈ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܕܥ
P:Dan [AB] ܬܘܗ ܘܩܡ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܠܐ ܡܠܟܐ . ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܛܝܒܘܬܗ . ܗܝܕܝܢ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܝܕܣܝܣ ܠܘܬ ܝ ܐܝܙܕܓܪܕ 7ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܘܬ ܐ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܝܦܪܩܛܐ X ܡܬܝܕܥ̤ ܗܢܐ ܐܫܬܕܪ ܡܢ
Chron1234 ܬܠX ܝܬܠܓ ܐܫܬܘܕܥ ܡܠܟܐ ܠܢܟܝܠܘܬܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܘܕܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܂ ܘܐ̇ܬ̣ܘ ܥܕܡܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܇ ܘܬܒܥܘ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܠܐܘܗܝ ܥܠܘܗܝ . ܘܬܠܐܘܗܝ ܠܗܡܢ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܬܩܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܩܐܡ ܒܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܪܘܡܗ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ . ܘܐܡܪ
JacSer:memElijFledJez ܬܠܬ ܙܗܝܬܐ̈ 270 ܕܢܙܝܚܢܝܗܝ̈ ܟܕ ܐܬܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ ܕܢܣܕܘܪ ܢܥܒܪ ܬܩܝܦܐܝܬ ܢܦܩ ܠܓܝܘܢܐ̈ ܠܐܝܩܪ
P:Kings [AB] ܬܡܢ : ܐܠܐ ܐܠܝܫܥ ܗܘ ܢܒܝܐ ܕܒܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܚܘܐ ܠܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܚܕ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ : ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܕܝܠܢ ܡܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܬܡܢ ܗܘܐ ܆ ܘܠܐ ܫܩܠ ܡܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܠܐ ܗ̣ܘ̣ ܘܠܐ ܡܠܟܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܥܪܘܒܬܐ ܂ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܒܐܒܕܡܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ·
BarBahl:SyrLex ܬܡܢܝܢ̈ . ܘܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܡܝܬ . ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܘ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܛ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ . ܘܗܘܐ
IšoMerv:ComPs ܬܢܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܘܠܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܐܢܫX . ܐܢܫܝܢ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ . 20 [6]ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ̣ܬ ܝܘܡܬܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ .
MiaphysiteDocs ܬܥܩܒ ܘܒܥܩܒܬܗܝܢ̈ ܬܪܕܐ ܘܠܘ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܬܬܘܦ ܡܠܟܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܓܝܪ ܕܠܪܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗ ܕܝܟ ܐܬܦܩܕ ܡܢ ܡܪܚܡܢܐ
Eph:Adden ܬܩܝܟܐ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܠܐ ܐܝܬ ܣܘܦ ܘܫ̇ܡܥܬ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܪ ܝ ܥܡܟܝ ܛܘܒܢܝܬܐ ܚܝܠ ܥܠܝܐ ܫ̇ܪܐ ܒܟܝ X X5ܘܝܠܕXܝ