simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] ܚܘܒܐ̈ : ܢܩܘܡ ܡܠܟܐ ܬܩܝܦ ܐܦܐ̈ :
P:Ecclus [AB] ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܬܩܝܦܐ .
SynWestSyr ܒܙܝܢܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ XX ܫܘܒܚܐ
BarAphton:ActsSev ܘ- . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ ܫܘ- ܥܢܕ
Chron1234 ܀ ]ܡܠܟܘܬܗ ܕܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܬܪܝܨ ܫܘܒܚܐ ܆
Eph:madCarNis 16ܚܛܝܬܐ ܘܫܝܘܠ ܝܗܒ ܡܠܟܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܠܬܪܝܢ̈ ܕܐܢ
P:Esd [AB] ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܬܫܒܘܚܬܐ : ܟܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈
P:ProvQohSong [AB] . ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܡܠܟܝ̈ ܡܠܟܐ ܬܬܩܝܡ .
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܚܪܒܐ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ‏ ‏ܫܦܝܪ ܐܡܪܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܘ ܘܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ‏‎‎‏ ܐܝܟ ܡܐ
BarEbr:Ethic ⁴X⁰ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ ܡܠܟܐ ⁴X⁷ܕܝܣܪܝܠ . ⁴X⁸ܕܐܬܓܠܝ
CaveTreas . ܐܠܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ⁴ܒܠܚܘܪ . .
Ps-MaruMayph:Canons ܠܡܘܬܐX . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ⁵ܐܬܓܘܙܠ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܗܝܕܝܢ X ⁴ܫܩܠ ܡܠܟܐ ⁵ܥܙܩܬܗ ܘܣܝܦܗ ܘܫܒܛܗ⁶
Ps-MaruMayph:Canons X ܕܢܣܩX ܠܘܬ ܡܠܟܐ ⁵ܥܬܕ ܢܦܫܗ ܘܒܪ
CaveTreas ܠܐX ܟܬ̣ܒX ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ⁶ܕܣܘܪܝܝܐẌ . ¹
CaveTreas ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X ܡܠܟܐ ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܡܛܠ ܕܣܩܝܠܐ⁹⁸ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ⁹⁹ܒܪ ܣܡܠܝ ⁰⁰ܠܟܪܡܐ