simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܘܥܢܐ ܐܒܝܫܝ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܡܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܘܣܦ : ܘܢܚܬܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܪܝ
P:Sam [AB] ܥܠ ܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܡܛܠ ܡܘܡܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܗܘܬ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܪܡܬܐ ܕܫܐܘܠ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܢܐ ܐܬܠ . ܘܚܣ
P:Sam [AB] ܠܬܪܝܢ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܪܨܦܐ ܒܪܬ ܐܢܐ ܕܝܠܕܬ ܠܫܐܘܠ : ܠܐܪܡܘܢܝ ܡܠܟܐ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬܗܘܢ : ܒܝܬ ܕܘܝܕ ܠܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ . ܘܕܒܪ
P:TweProph [AB] ܕܡܘܐܒ : ܘܡܢܐ ܥܢܝܗܝ ܒܠܥܡ ܒܪ ܒܥܘܪ : ܡܢ ܤܛܝܡ ܘܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܘܠܡܪܝܡ . ܥܡܝ ܐܬܕܟ݇ܪ ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܐܬܪܥܝ ܥܠܝܟ ܒܠܩ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܘܬ ܢܛܪ ܢܫܐ̈ . ܘܫܦܪܬ ܥܠܝܡܬܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܘܫܩܠܬ ܡܠܟܐ ܒܝܪܬܐ : ܠܘܬ ܗܓܝ ܡܗܝܡܢܐ : ܐܬܕܒܪܬ ܐܦ ܐܣܬܝܪ ܠܒܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܣܬܝܪ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܢܫܐ̈ . ܘܫܩܠܬ ܚܣܕܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܣܪܐ : ܕܗܘ ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ : ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܠܡܠܟܘܬܗ . ܘܪܚܡܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܬܒܥܐ ܡܢܗ : ܘܬܬܟܫܦ ܥܠ ܥܡܐ . ܘܥܠ ܗܬܢ : ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܐ ܒܝܪܬܐ ܝܗܒܗ ܠܗ : ܕܢܚܘܐ ܠܐܣܬܝܪ : ܘܢܦܩܕܝܗ̇ ܕܬܥܘܠ ܠܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܠܐ ܒܢܡܘܣ . ܘܐܢ ܥܒܕܬ : ܥܒܕܬ . ܘܐܙܠ ܡܘܪܕܟܝ ܘܥܒܕ ܟܠ ܡܠܟܐ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܘܥܠܝܡܬܝ̈ ܐܨܘܡ ܗܟܢܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܥܘܠ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ ܢܐܬܐ ܡܠܟܐ ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܦܠܓܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܝ ܬܬܝܗܒ ܠܟܝ . ܘܐܡܪܬ ܐܣܬܝܪ : ܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܝܠܡ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܟܠܕܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ : ܘܥܠ ܕܩܠܬ : ܘܥܠ ܐܘܠܝ : ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܪܝܘܟ