simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܪܥܝܐ ܐܠܦ ܠܢ ܕܐ ܬܘܗܝ̣ ܂ ܒܪܢܫܗ ܐܪܐ ܡܕܝܢ ·ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ·ܬܪܘܢܘܣ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܐ·ܬܘܗܝ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܪܢܫܗ X ܕܡܪܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܡܪ ܐܬܬܦܝܣܘ ܠܡܕܡ ܕܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܘܥܒܕܘ ܨܒܝܢܝ ܘܐܢܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܠܡܠܟܐ ܐܬܐܡܪ . ܘܬܘܒ ܫܠܚ ܠܗܘܢ
P:Ezek [AB] : ܘܫܛ ܡܘܡܬܝ̈ ܘܒܛܠ ܩܝܡܝ : ܒܓܘ ܒܒܠ ܢܡܘܬ . ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕ . ܚܝ ܐܢܐ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܕܒܐܬܪܐ ܕܐܩܝܡܝܘܗܝ
HistChurchEast ܕܝܢ ܐܬܝ̇ܣܩ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܟܒܪ ܕܝܢ ܛ̇ܥܢܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚܢ̈ ܕܢܥܒܕ̈ ܢ ܫܝܢܐ ܒXܝܕܬܐ .
Chron1234 ܂ ܘܐܕܪܟܗ ܣܬܘܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܫܪܒܠܝܢ 2ܒܠܝܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܐ ܠܐ ܡܛܟ̣ܣܐ ܕܥܠ ܫܘܪܐ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ
Eph:madCrucifix ܚܪܬ ܕܢܟܦ ܘܐܬܟܡܪܬ ܚܙܬܗ ܕܕܟܐ ܘܐܬܟܪܗܬ ܕܒܓܝܪܐ̈ ܡܥܕܐ ܡܠܟܐ ܗ̣ܘܐ ܗܘܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܢܟܦ ܫܛܝܬܐ 5ܚܙܬ ܒܪܬ ܣܪܐ ܠܒܪ
Chron1234 Xܝ ܂ ܕܐܘܪܫܠܡ ܗܦܟ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܐܫܬܪܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܐܣܕ ܐܠܕܝܢ ܡܢ ܩܘܣ ܘܐܙܠ ܠܕܪܡܣܘܩ ܂ ܘܡܐܪܝ
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܝܘܢܕܒ ܒܪ ܫܡܐ ܐܚܘܗܝ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ : ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ
P:Acts [AB] ܆ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܠܫܐܘܠ ܒܪ ܩܝܫ ܁ ܓܒܪܐ ܡܢ ܫܪܒܬܐ ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢܐ̈ ܆ ܥܕܡܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܫܐܠܘ ܠܗܘܢ
Nars:memCreat ܘܐܟܢ ܐܪܝܡ ܘܐܠܐ ܕܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ . 15ܐܝܟ ܫܬܐܣܬܐ ܡܠܟܐ ܝܘܩܢܐ ܕܫܡ ܒܪܘܝܐ . ܛܟܣܐ ܕܡܠܟܐ ܚܘܝ ܠܘܩܕܡ ܠܥܒܕܝ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܝ ܝܬܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܐܢ ܬܦܩܘܕ ܡܠܟܐ ܥܡܟ ܘܡܥܟܬܟ ܘܠܐ ܫܡܥܬܢܝ ܡܟܝܠ ܐܢܬ ܬܕܥ . ܫܡܥܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܡܥܬܕܐ ܗܘܬ 2ܠܗ ܘܡܚܦܛܐ ܬܐܕܘܪܐ 3ܡܠܟܬܐ ܕܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܒܛܣܪܣܩܕܩܛܐ ܂ ܂ ܝܝ ܘܐܬܩܒܠ ܚܒܝܒܐܝܬ ܒܦܠܛܢ ܡܢ
P:1Macc [AB] ܠܡܥܒܕ ܫܘܒܩܢܐ ܠܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܐܣܢܐ ܒܚܣܢܐ̈ . ܘܓܒܐ ܫܡܥܘܢ ܓܒܪܐ̈ : ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܕܡܛܪܝܘܣ
P:3Macc [AB] ܠܗܪܡܘܢ ܗܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܦܝܠܐ̈ ܘܦܩܕܗ ܡܠܟܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ
Chron1234 ܚܟܝܡܐ ܂ ܗܘ̇ ܚ̇ܕ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܝܝ ܡܠܟܐ ܕܣܦܝܩܐ ܡܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܘܗܝ̈ ܕܗܢܐ ܣܠܘܩܘܣ
P:Gen [AB] ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܩܪܒܐ ܒܥܘܡܩܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ . ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ
P:Sam [AB] ܕܘܝܕ ܘܓܒܪܘܗܝ̈ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܥܠ ܝܒܘܣܝܐ̈ : ܝܬܒܝ̈ ܐܪܥܐ . ܡܠܟܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܗܘܕܐ . ܘܐܙܠ
Eph:madCarNis ܕܫܬܩܐ ܩܒ̇ܠ ܐܚܝ̈ ܕܡܠܝܢܝܗܝ ܐܬܪܗ ܐܝܠܠܬܐ ܕܦܣܩ ܣܒܪܐ ܡܠܟܐ ܡܕܡܟ ܐܢܐ ܠܗ ܫܢܬ ܙܒܢܐ [XX6] ܝܐ ܒܪ ܩܠܗ X X ܗܐ ܡܘܬܐ
Eph:madParad&LuqJul ܨܪ ܓܝܪ ܠܡܦܘܠܬܗ ܒܡܦܠܢ ܘܨܪܗ ܠܦܘܢܝܢ ܒܦܘܢܝ ܬܝܒܘܬܗ XX ܡܠܟܐ ܘܐܝܡܟܐ ܢܦܠܢܢ ܒܫܘܪܝܐ ܟܢܫ̇ ܘܨܪ ܐܢܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܒܗ̇ܘ
Chron1234 ܥܡ ܕܠܝܠܐ̈ ܥܪܩܘ ܠܩܪܝܒܘܬܐ ܕܐܬܪܗ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܛܐܛܐܪ ܆ ܡܠܟܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܝܬܘ ܡܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܓܠܠ ܐܠܕܝܢ ܕܝܢ