simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܡܠܟ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ ·ܘܦܐ· ܂ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܝܬ ܟܣܪܘ ܟܕ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܐ̈ ܂ ܘܐ̣ܙܠ ܒܚܝܠܐ ܥܓ X ܛܝܒܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܀ ܛܝܒܪܝܘܣ
Chron1234 ܂ ܡܠܠ ܡܠܐ̈ ܕܫܦܘܪܬܢܘܬܐ ܘܫܕܪ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܂ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܂ ܡܠܟܐ ܠܙܘܒܛܪܐ ܀ ܕܝ̇ܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܂ ܝܫXܪ ܠܘܬ
Chron1234 ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܬ ܐܢܛܝܘܟܝܐ̈ ܃ ܕܠܪܘܡܝ ܠܡ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܩܒܘܪܐ ܚܡܫܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܀ ܟܬܒ ܗܟܝܠ ܡܛܠܬܗ̇ ܐܢܛܝܢܝܘܣ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܃ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ · ܐܝ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܃
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܠܡܘܣܠܡ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܕܢܫܪܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܣܝ ܡܬܟܬܫ ܗܘܐ ܂ ܘܠܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܆ ܥܬܕܗ ܣܘܠܝܡܢ
P:1Chr [AB] . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܬܚܘܡܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܘܩܒܠ ܟܘܠܗܝܢ ܡܠܟܐ ܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩܝܘܡܬܐ . ܕܠܐ ܢܬܥܒܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܗܝ
P:3Macc [AB] ܕܡܢ ܕܝܠܗ ܢܗܘܘܢ ܡܬܙܝܢܝܢ ܥܕܡܐ ܕܟܠܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܢܐܙܠ ܡܠܟܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܐܬܒܣܡܘ ܪܘܪܒܐܝܬ . ܡܛܠ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܓܝܪ
JacSer:memElij&NabJezr ܩܕܡ ܚܙܝܐ ܒܕܡܐ ܕܐܫܕ ܐܡܪ ܚܢܦܐ ܗܐ ܐܫܟܚܬܢܝ ܗܫܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܬܚܠܘܨܐ ܠܐ ܐܣܬܬܪ ܨܕܗ ܒܟܪܡܐ ܕܩܛܝܠ ܡܪܗ ܡܛܠܬܗ ܘܒܗܬ
P:Isa [AB] ܕܟܘܫ : ܕܢܦܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ . ܘܫܡܥ ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܠ ܠܒܢܐ : ܟܕ ܫܡܥ ܕܫܩܠ ܡܢ ܠܟܝܫ . ܘܫܡܥ ܥܠ ܬܪܗܩ
JacSer:memElishAppSaints ܢܐܬܘܢ ܥܠ ܐܠܝܫܥ ܦܩܕ ܐܠܗܐ ܠܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܚܪ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡܠܟܐ 230 ܕܠܗܘ ܓܒܝܐ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ ܫܘܪܐ ܢܗܘܘܢ ܡܚܕܐ ܕܦܩܕ
P:1Macc [AB] ܕܐܣܦܪܛܝܐ̈ . ܠܚܘܢܝܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ : ܫܠܡ . ܐܫܬܟܚ ܒܟܬܒܐ ܡܠܟܐ ܦܚܡܗܝܢ ܕܗܠܝܢ . ܘܗܢܘ ܦܚܡܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ ܕܫܕܪ ܗܘܐ ܐܢܝܪܣ
ActsMarBenh&Sar ܘܩܕܡ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܫܪܝ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܡܠܟܐ . ܀ ܘܦܩܕ ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ ܩܡܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܕ ܐܢܝܢ . ܘܫܕܪ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܐܡܕ ܡܕ ܢܬܐ ܘܫ̣ܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܬܝXܢܝXܐX ܘXܪܒܥܣܪX ܂ ܒܗ̇ ܣܠ̣ܩ ܩܘܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܕ ܐܢܬ ܬܣܝܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܪܝܫܗ . ܘܢܬܝܗܒ ܠܒܘܫܐ ܡܠܟܐ ܠܒܘܫܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܕܠܒܫ ܡܠܟܐ : ܘܣܘܣܝܐ ܕܪܟܒ ܥܠܘܗܝ
JnEph:ActsEastSaints ܘܣܘܢܩܠܝܛܝܩܘ̈ ܟܠܝܗܘܢX ܆ ܡܢܗ ܡ : ܫܬܪܝܢ ܘܘܘ . ܟܕ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܒܐܬܪܘ ܥܒܝܕ ܘܘܐ . ܟܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܠܘܬ
Chron1234 ܕܠܒܫ ܡܐܢܐ̈ ܝܐ̣ܐ̈ ܂ ܘܩ̇ܪܒ ܠܗ ܠܒܘܫܐ ܚܕ ܘܣܕܘܢܐ ܂ ܘܒܥܐ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܠܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܚܙܐ ܣܘܦܪܘܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܠܥܘܡܪ
ActsMarMaʿIn ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܐܝܟܘ ܆ ܝܘܡܢ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝ ܘܚܫܒܢܝ . 34 . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܐܪܐ̈ . ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܕܝܠܟ
SynWestSyr ܕܝܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܦܘܠܝܛܝ ܕܝܠܗ . ܠܘ ܬܪܝܨܝ̈ ܡܠܟܐ ܐܦ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܣܕܩܘܗ̇ . ܘܠܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܒܗ̇ ܫܓܫܘ .