simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܒܥܘ ܥܠܝܡܬܐ ܕܫܦܝܪܐ ܒܟܠܗ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ
P:Kings [AB] : ܘܢܬܢ ܢܒܝܐ ܐܬܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܕܗܐ ܢܬܢ ܡܠܟܐ ܐܗܘܐ ܐܢܐ ܘܒܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܚܛܝܝܢ̈ . ܘܥܕ ܗܝ ܡܡܠܠܐ ܬܡܢ ܩܕܡ
Chron1234 ܕܠܐ ܢܫܬܒܩ ·X· 2ܝ ܒܚܝܐ̈ ܂ ܣܛܦܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܕܦܘܠܐ ܡܠܟܐ ܟܬܒܗ ܗ̣ܘ ܂ ܘܐܘܕܝ ܆ ܘܠܐ ܟ̣ܦܪ ܕܗ̣ܘ ܟܬܒܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦ̣ܩܕ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
P:Esd [AB] ܡܛܠ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢ . ܟܕ ܠܘܬܢ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܥܡܝܩܬܐ ܘܒܦܘܢܝܩܐ ܀ ܘܗܫܐ . ܝܕܝܥܬܐ ܬܗܘܐ ܠܡܪܢ
IšoMerv:ComOT ܕܝܢ ܟܕ ܕܚ̣ܠ ܕܠܢܒܝܐ ܢܒܐܫ ܆ ܐܡܪܚ ܐܡܘܨܝܐ ܠܡܐܡܪ ܠܢܒܝܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܢܒܝܐ . ܕܐܘ ܢܩܛܠܝܘܗܝܐܘ ܢܛܪܕܝܘܗܝ ܡܢ ܬܡܢ .
FindCross-JudKyr ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܟܕ ܫ̇ܠܡ ܨܠܘܬܗ X ܒܪ ܫܥܬܗ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܗܘܐ 1 ܡܠܟܐ ܕܒܣܡܐ̈ ܪܫܝܐ̈ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܗ̇ܝܡܢ ܒܡܫܝܚܐ ܕܐܙܕܩܦ ܕܗܘܝܘ
P:Sam [AB] ܠܢܬܢ ܢܒܝܐ : ܚܙܝ ܕܐܢܐ ܝܬܒ ܒܒܝܬܐ ܕܐܪܙܐ̈ : ܘܐܪܘܢܗ ܡܠܟܐ ܒܒܝܬܗ : ܘܡܪܝܐ ܐܢܝܚ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ . ܐܡܪ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܫܩܠܗ ܕܢܘܒܠܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܘܟܝܬ ܣܘܠܛܢ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܒܥ̣ܐ ܕܢܩܛܠܗ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܬܩܛܠܢܝ ܂ ܐܢܐ ܐܝܬX
BarKoni:ScholUrm . ܘܗ̣ܝ ܒܥܬ ܠܡܘܫܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ Xܕܡܘܝܐ ܡܡܠܟܐ X ܗܘܬ ܥܠ ܛܝܝ ܒܙܒܢܗ ܕܘܠܢܣ X
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
P:Matt [AB] ܆ ܐܬܚܙܝ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܒܚܠܡܐ ܠܝܘܣܦ ܒܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܀ . ܀ . ܨܚ ܒ ܟܕ ܡܝܬ ܕܝܢ ܗܪܘܕܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝܬ̇ܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܘܢܛܪ ܕܘܟܬܗ ܟܐܦܐ ܩܕܡܘܗܝ ܩܐ̇ܡ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܕܦܐܐ ܝ ܕܩܕܡ 2ܡܠܟ̇ܐ ܢܩܘܡܘܢ ܂ ܟܕ
P:Kings [AB] ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܠܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ ܒܢܐ ܠܐܝܠܬ : ܘܐܘܬܒܗ̇ ܠܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܟܒ
Eph:madParad&LuqJul ܡܠܟ ܝܘܢ ܬܘܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܫܠܝ ܘܕܩܪ ܠܥܕܬܐ̈ ܘܐܬܢܥܓ Xܝ X ܡܠܟܐ ܒܒܠ ܥܪܕܐ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܫܠܝ ܘܝܠܦ ܕܢܬܟܒܫ ܠܐ ܒܥܛ ܕܒ̇ܥܛ ܗܘܐ
ActsMari . ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܢܦܠܬ ܥܠܘܗܝ . ܘܪܗܛ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܡܠܟܐ ܗܝ ܕܡܛܝܒܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܘܠܦܠܚܝܟܘܢ̈ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
IšoMerv:ComOT ܆ ܥܠ ܕܝܪ . ܥ ܗܘܐ ܕܫܒܩܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܦܠܚܝܢ ܫܐܕܐ̈ ܘܕܝܢܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܠܗܢܐ ⁴ܕܫܡܠܝ ܟܠܡܕܡ . ܟܪܝܬ ܠܗ ܠܫܡܘܐܝܠ ܟܕ ܒܥܘ
ChronMin ܐ̣ܙܠܘ ܂ ܘܩܘܛܪܓܐ̈ ܝܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܐܬܢܣܝܣ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ [ܘ]ܐܬܢܣܝܣ 3ܒܟܠܗܝܢ ܙܟܝܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܘܬܘܒ ܐܪܝܢܐ̈ ܠܘܬ
Chron1234 ܕܐܬܩܛܠ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ ܝ ܐܡܝܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܘܣܝXܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܒܣ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ ܂ ܒܛܢܢܐ ܕܚܠܦ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܠ̣ܩ ܠܗ ܕܗܒܐ̣ ܂ ܠܐ ܨ̣ܒܐ ܠܡܫܒܩ X ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܫܕܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗܒܐ ܡܢ ܕܝ̇ܢܐ ܠܡܕ·ܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܫܬܕܪ ܂ ܝ ܘܟܕ ܚܙ̣ܐ ܠܗ