simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܡܠܠ ܡܠܐ̈ ܕܫܦܘܪܬܢܘܬܐ ܘܫܕܪ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܂ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܂ ܡܠܟܐ ܠܙܘܒܛܪܐ ܀ ܕܝ̇ܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܂ ܝܫXܪ ܠܘܬ
P:Sam [AB] ܠܐܘܪܫܠܡ . ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܐܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܝܘܡܢܐ : ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܒܪܙܠܝ ܠܡܠܟܐ : ܟܡܐ ܐܢܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܝ̈ : ܕܐܣܩ ܥܡ
LiberGrad ܐܘ ܐܝܓܡܘܢܐ : ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܒܝܫܐ : ܡܢ ܕܫܠܝ ܡܠܟܐ ܘܥܪܩ ܡܢ ܒܝܫܬܐ . ܐܝܟܐ ܚܙܐ ܠܟ ܐܢܫ ܙܕܝܩܐ ܕܒܥܐ ܕܢܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܢܐܝܬ ܠܙܡܒܪܝ ܐܡ̇ܪ ܂ ܘܐܢܬ ܐܝܟܢܐ ܐܝܠܦܬܝܗܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܥܓܠ ܡܬܚܒܠܝܢ ܘܡܬܦܟܟܝܢ ܂ ܘܟܕ X0 ܡܫܕܠ ܠܗ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . ܦܓܘܕܐ̈ ܕܫܬܩܐ ܐܪܡܝ ܪܡܙܐ ܒܙܘܥܝ̈ ܢܦܫܐ : ܘܛ̣̇ܟܣ ܡܠܟܐ : ܕܠܐ ܝܝܢ ܫܐܠܘ ܗܘܘ ܕܐܝܟܘ⁴ܝ ¹ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܥ ܠܘܬܗ ܕܡܘܪܝܩܝ ܂ ܘܐܘܫܛ ܠܗ ܐܓܪܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܗ ܆ ܝܗܒ ܠܗ ܐܓܪܬܐ̈ ܘܫܕܪܗ ܠܘܬ ܡܘܪܝܩܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܦܝܣܘܗܝ̣ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܢܛܪܘܢܘܗܝ ܂ ܘܫܩܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܆ ܡܦܪܣܐ ܗܘܐ̣ ܘܡܚܪܡ ܙܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܂ ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ
Chron1234 ܕܡܘܐܒ ܀ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܝܫܘ̇ܥ ܒܪ ܝܘܢ ܐܫܬܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܡܠܟܐ ܕܒ̇ܠܥܡ ܩܨܘܡܐ ܘܕܚ̇ܠܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ̇ ܕܒܠܩ
P:Sam [AB] ܩܕܡܝܟܘܢ . ܘܐܢܐ ܣܐܒܬ ܘܩܫܬ : ܘܒܢܝ̈ ܗܐ ܥܡܟܘܢ . ܘܐܢܐ ܡܠܟܐ ܟܠ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܝ : ܘܐܡܠܟܬ ܥܠܝܟܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܗܫܐ ܗܐ
IšoMerv:ComPs ܕܐܣܝܐ ܘܕܣܘܪܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܗ ܡܫܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܒܚܘܢܝܐ . ܘܩܛܪܓܗ ܠܘܬ ܐܦܘܠܘܢܝܣ ܪܒܚܝܠܐ ܕܣܠܘܩܘܣ
ChronMin ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܠܗܪܩܠܝܣ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܗܘܐ ܦܩܕ ܚܠܦܘܗܝ ܡܠܟܐ ܬܗ̣̇ܪ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܢܠܒܫ ܡܢܗ ܆ ܐܠܐ
Eph:memHom ܡܢ ܟܠ ܢܩܒܐ⁴ 6X1ܒܨܘܡܐ ܬܘܒ ܛܒ ܡܢ ܒܣܡܐ ܫܦܪܬ ܠܗ ܡܠܟܐ ܒܢܝܗܝܢ̈ ܘܓܒܪܝܗܝܢ̈ ³ ܨܠܘܬܐ ܗܘܐܪܚܡܬܗ̇ ܠܣܬܝܪ ܩܕܡ
P:Ezek [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܬܒܪܬ : ܘܠܐ ܡܬܥܨܒ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܐܣܝܘܬܐ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ : ܗܘܐ ܥܠܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ . ܒܪܢܫܐ : ܕܪܥܗ ܕܦܪܥܘܢ
HistChurchEast ܦܩܝܕܢܐ . ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܗܘ ܟܐܢܐ . ܕܡܢ ܐܢܛܝܘܟ ܢܗܐ ܕܝܢܐ . ܡܠܟܐ . ܨܝܕ ܓܪܡܘܗܝ̈ ܕܬܐܘܠܘܓܘܣ . ܝܝܘܚܢܢ ܐܦܣܛܘܠܘܣ ܀ ܘܪܫܡ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܚܝܠܐ ܕܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܡܠܠܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܐܪܡܝܐ ܠܨܕܩܝܐ
Babai:BookUnion ܫܪܟ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ
Chron1234 ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܢ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܒܐܪܛܢܝܐ ܩܘܣܛܢ″ ܡܠܟܐ Xܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܚܝXܐ ܢXܝܝܙܐ ܒXܠܝܢܘXܐ ܂ ܘXܐܢ ܐ̣ܢܫ ܐܡܠܟ
Chron1234 ܕܐܠܡܢܝܐ̈ ܘܢܦܩ ܕܢܐܬܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܡܬܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܆ ܐܬܥܬ̣ܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ ܕܡܢ ܥܘܙܐ ܕܫܘܒܚܗ ܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܣܪܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܥܒܘܪܐ ܘܠܐ ܕܚܠܬ ܡܢ ܗܘ ܫܒܝܚܐ ܘܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܐ ܓܢܝܙܐ