simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܡܣܒܪܢܐ ܂ ܘܐܫܩܠ ܡܠܟܐ ܐܝܪܐܩܠܝ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ
BarBahl:SyrLex ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܡ ܕܡܬܝܕܥ ܡܠܟܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܀ ܣܐܘܢܐ
FindCross-JudKyr ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܥ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ . ܫܕܪ ܒܬܪ
P:Num [AB] ܩܪܝܬܗ ܗܝ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܗܘ
P:ProvQohSong [AB] ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܠܠ ܡܠܟܐ ܫܠܝܛ . ܘܡܢܘ
P:Esd [AB] ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܕܝܠܗ .
BarḤadbš:Acts ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝXܘܝ
P:Gen [AB] ܕܐܬܝܠܕܬ ܠܒܬܘܐܝܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܢܬܬ ܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܒܐܬܪܐ X0 ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܟܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ ܡܠܟܐ ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ
P:2Macc [AB] ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܩܪܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ
P:2Macc [AB] ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ : ܠܡܬܟܬܫܘ
JulRom ܠܗܢܐ ܦܪܘܫܐ ܕܢܬܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪܐ ܥܠ ܥܕܬܗ
P:Kings [AB] ܘܟܕ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܓܪܬܐ :
Tim1:DisputCalMahdi ܐܣܛܪܛܓܐ 9ܡ̇ܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܝܕܥܝܢ
P:Esd [AB] ܠܫܢܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ ܕܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ : ܐܫܬܡܠܝ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܙܠ ܐܠܡܢܨܘܪ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܨܠܝ ܒܗ̇
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܚܡ ܐܢܐ
Chron1234 ܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܣܓܝ
P:Num [AB] : ܘܡܠܟܘܬܗ ܕܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܡܬܢܝܢ : ܐܪܥܐ