simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܘܢܣ̣ܒ ܡܢ ܡܚܢܝܡ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ ܐܠܦ ܟܟܪܝܢ̈
Chron1234 ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܂ ܛܪܕܗ ܝX
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܒܪ ܐܠܟܣܢܕܪܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܩXܠ ܂
P:1Macc [AB] ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ
P:Jer [AB] : ܩܕܡܝܐ ܐܟܠܗ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܘܗܢܐ
P:2Chr [AB] ܘܒܒܝܬܗ ܕܝܘܐܫ ܒܪ ܡܠܟܐ : ܘܬܐܡܪܘܢ
P:Kings [AB] : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ
P:Kings [AB] ܡܢ ܠܘܬ ܗܕܪܥܙܪ ܡܠܟܐ ܕܨܘܒܐ ܡܪܗ .
P:Esd [AB] ܠܡܐܡܪ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܠܟܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ
Chron1234 ܐܬܥܗܕܢܢ ܂ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܓܐܠܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܢܝXܫܝXܐX
P:Jer [AB] . ܘܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܠܒܬܐ̈ ܕܥܡܐ :
P:Esd [AB] ܘܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܡܠܟܐ . ܟܕ ܢܣܒܘܗܝ
Eph:madFaith ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ Xܝ
P:Kings [AB] ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ .
P:Sam [AB] ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ
Chron1234 ܒܣܡܠܗ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܦ ܣܡ̣ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܩܠܘܗܝ ܘܥܒܕܘܗܝ ܠܗ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܗ̣ܘ
Chron1234 ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܩܡ ܡܠܟܐ ܠܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈