simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܐܝܪܐܩܠܝ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܟܡܝܪܘܬܐ ܪܒܬܐ ܂ ܘܥ̣ܠ ܡܠܟܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܕܠܐ ܦܠܛ ܡܢܗܘܢ ܡܣܒܪܢܐ ܂ ܘܐܫܩܠ
BarBahl:SyrLex ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܀ ܣܐܘܢܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܣܐܢܐ الخفّ ܀ ܣܐܘܪܐ ܡܠܟܐ سكبينج ܘܗܟܢ ܪܒܢ ܀ ܣܐܕܩ ܒܨ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܡ ܕܡܬܝܕܥ
FindCross-JudKyr . ܫܕܪ ܒܬܪ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܪܗܘܡܐ . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܩ̇ܪܒܢ ܠܐܠܗܐ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̣ܥ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:Num [AB] ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܗܘ ܐܬܟܬܫ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܩܕܡܝܐ : ܘܢܣܒ ܡܠܟܐ ܘܒܟܠܗܘܢ ܟܦܪܘܢܝܗ̇̈ . ܡܛܠ ܕܚܫܒܘܢ ܩܪܝܬܗ ܗܝ ܕܣܝܚܘܢ
P:ProvQohSong [AB] ܫܠܝܛ . ܘܡܢܘ ܕܢܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܬܩܘܡ ܒܦܬܓܡ ܒܝܫ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܢܨܒܐ ܢܥܒܕ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܠܠ
P:Esd [AB] ܒܪܐ ܕܝܠܗ . ܘܩܘܡܘ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ . ܐܝܟ ܦܘܠܓܐ ܕܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝXܘܝ ܒܪܥܠܐ ܐܬܬܚܕ X· ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܡܠܟܐ . ܦ̣ܩܕ ܕܠܡܛܝܣ ܘܒܠܩܛܩܝܢ ܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ .
P:Gen [AB] ܐܢܬܬ ܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ : ܘܩܘܠܬܐ ܥܠ ܟܬܦܗ̇ . ܡܠܟܐ ܠܐ ܫܠܡ ܠܡܡܠܠܘ : ܘܗܐ ܪܦܩܐ ܢܦܩܬ ܕܐܬܝܠܕܬ ܠܒܬܘܐܝܠ ܒܪ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܘܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܕܬܚܝܬ X⁰ ܫܘܠܛܢܗ ܡܠܟܐ XX . ܐܠܨܐ XX ܓܝܪ ܕܗܟܢ ܢܥܒܕܘܢ . ܡܛܠ ܕܒܐܬܪܐ X0 ܗ̇ܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܠܗܕܐ ܥܘܢܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܘܠܦܣܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܢܫܝܢ ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܩܪܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ : ܗܘ ܕܥܒܝܕ ܗܘܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ . ܘܦܩܕܗ ܡܠܟܐ ܐܦܠܘܢܝܘܣ : ܘܐܘܕܥܗ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܓܙܐ ܘܥܘܬܪܐ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ .
P:2Macc [AB] ܠܩܪܒܐ : ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܕܚܩܗ ܘܫܕܝܗܝ ܡܠܟܐ ܘܦܨܝܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܥܠܝܢ . ܟܕ ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܓܝܪ
JulRom ܫܦܝܪܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܫܐܠܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܝܘܠܝܢܘܣ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܒܥܬܐ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܐܼ̈ . ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܗܢܐ ܦܪܘܫܐ ܕܢܬܠ
P:Kings [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܓܪܬܐ : ܨܪܝ ܠܒܘܫܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ : ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ : ܗܐ ܫܕܪܬ ܠܘܬܟ ܠܢܥܡܢ ܥܒܕܝ : ܐܣܝܗܝ ܡܢ ܓܪܒܗ . ܘܟܕ ܩܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܕܝܢ ܘܡܠܟܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ 10ܘܡܫܡܗܝܢ . 19 , 28ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ 8ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܠܘ ܐܣܛܪܛܓܐ 9ܡ̇ܢ ܒܪ
P:Esd [AB] ܕܦܪܣܝܐ̈ : ܐܫܬܡܠܝ ܒܝܬܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ . ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ ܕܕܪܝܘܫ
EliaNis:Chron ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܨܠܝ ܒܗ̇ · ܦܘ ܂ · ܫܢܬ ܝXܐX Xܠܬ ܂ ܢ ܘܫX ܥܠܬ̤ ܡܠܟܐ ܝܢܝX ܝܘܒܠ ܝܒܐ̈ ·ܝXܝXܢ ܦܘܢܝXܢܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܙܠ ܐܠܡܢܨܘܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ ܘܒܟܠܙܒܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܟ ܐܢܐ ܘܥܡܝ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܐܝܟܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܟ ܕܨܐܕܝ ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܡܪܝ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܣܓܝ ܩܢܝܛܝܢ ܗܘܘ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܡܛܐ ܡܠܟܐ ܢܗܪܝܢ̈ ܘܐܡܝܕ 0 ܘܡܪܕܐ ܘܡܝܦܪܩܛ ܃ ܕܢܐܬܐ ܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ
P:Num [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ : ܘܩܘܪܝܗ̇̈ ܒܬܚܘܡܝܗ̇̈ : ܡܠܟܐ : ܡܠܟܘܬܗ ܕܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܘܡܠܟܘܬܗ ܕܥܘܓ