simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܝܣܪܝܠ ܐܠܦ ܟܟܪܝܢ̈ ܕܟܣܦܐ . ܘܫܢܝ ܘܗܦ̣ܟ ܠܒܒܠ . ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܡܕܝܐ̈ . ܘܣܠ̣ܩ ܥܠ ܫܡܪܝܢ : ܘܢܣ̣ܒ ܡܢ ܡܚܢܝܡ
Chron1234 ܂ ܛܪܕܗ ܝX ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܂ ܘܐܫܠܡܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܐ ܠܟ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ ܗ̣ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܣܘܪܝܐ ܩXܠ ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܬܚܒܠ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܝX ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ܬܡܢܐ̈ ܂ ܘܬܘܒ ܛܪ ܦܘܢ ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܒܪ ܐܠܟܣܢܕܪܣ
P:1Macc [AB] ܘܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ . ܘܗܦܟܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܡܠܟܐ ܝܡܝܢܐ : ܘܥܒܕܘ ܫܠܡܐ . ܘܐܫܬܒܚܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܩܕܡ
P:Jer [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܗܢܐ ܐܚܪܝܐ ܥܫܢ ܡܢܗ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . ܡܠܟܐ ܛܥܝܬܐ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܪܝܘܬܐ̈ ܐܛܥܝܘ ܐܢܘܢ : ܩܕܡܝܐ ܐܟܠܗ
P:2Chr [AB] : ܘܬܐܡܪܘܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܪܡܐܘܗܝ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܟܠܐܘܗܝ ܒܝܬ ܐܡܘܢ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܒܒܝܬܗ ܕܝܘܐܫ ܒܪ
P:Kings [AB] : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܫܡܫܢܝܬܐ : ܘܬܫܟܒܝ ܒܥܘܒܟ : ܘܢܫܚܢ ܠܡܪܢ ܡܠܟܐ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ
P:Kings [AB] ܕܨܘܒܐ ܡܪܗ . ܘܟܢܫܘ ܥܠܘܗܝ ܓܒܪܐ̈ . ܘܗܘܐ ܪܒ ܓܝܣܐ . ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܤܛܢܐ ܠܗܕܪܘܢ ܒܪ ܐܠܝܕܥ : ܕܥܪܩ ܡܢ ܠܘܬ ܗܕܪܥܙܪ
P:Esd [AB] . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܡܬܚܙܐ ܠܟ . ܢܣܬܥܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܠܐ ܢܬܬܗܡܐ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬ ܡܪܢ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܫܟܚ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܠܡܪܘܬܐ ܡܝܛܪܘ ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܥܗܕܢܢ ܂ ܡܢ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢܬ ܢܝXܫܝXܐX ܘܫܬܝܢ ܘܢܝXܫ ܂ ܙܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܬܪܬܝẌ ܂ ܙܒܐ̈ · 1ܝXܠܥܐ ܕܬXܘܢ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܓܐܠܘܣ
P:Jer [AB] ܘܠܒܬܐ̈ ܕܥܡܐ : ܐܘܩܕܘ ܟܠܕܝܐ̈ ܒܢܘܪܐ : ܘܠܫܘܪܐ ܡܠܟܐ ܕܨܕܩܝܐ ܥܘܪ : ܘܐܣܪܗ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܠܡܘܒܠܘܬܗ ܠܒܒܠ . ܘܠܒܝܬ
P:Esd [AB] . ܟܕ ܢܣܒܘܗܝ ܠܟܬܒܐ : ܝܗܒܘܗܝ ܠܗ ܘܩܪܐ . ܘܫܕܪ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܢܫܐ̈ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܙܟܐ ܫܪܪܐ ܀ ܘܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ
Eph:madFaith ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ Xܝ ܓܒܝ ܦܘܩܕܢܐ ܬܪܝܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܟܠ ܡܠܟܐ ܒܓܠܝܬܐ ܠܐXܬXXܬܚXܫXܚẌ 273ܓܒܝ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܐ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ . ܘܣܩܘ ܒܬܪܗ : ܘܢܐܬܐ ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝ : ܘܗܘ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ : ܕܢܡܠܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܩܪܘ ܒܫܝܦܘܪܐ : ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ
P:Sam [AB] ܕܡܠܟ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ : ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܠܐ ܘܠܐ : ܐܡܪ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ
Chron1234 ܇ ܘܐܦ ܣܡ̣ܠܗ ܐܬܦܣܩܬ̇ ܡܢ ܦܓܪܐ· ܠܦܓܪܐ ܂ ܒܬܪܟܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܐܬܦܣܩܬ̇ ܝܡܝܢܗ ܂ ܘܬܘܒ ܫܪܝ ܟ̇ܬܒ ܝX ܒܣܡܠܗ ܂ ܘܦܩ̣ܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ 2ܩܛܪ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̣ ܠܒܫ ܥܘܫ̇ܢܐ ܡܠܟܐ ܢܬܟܠ ܥܠ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܩܠܘܗܝ ܘܥܒܕܘܗܝ ܠܗ
Chron1234 ܠܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܬXܘܣ ܒܗܘܢ ܥܠܝܡܐ ܗܢܘܢ ܘܡܠܟܘܬܗܘܢ ܡܠܟܐ ܡܢܗܘܢ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܛܠܝܐ ܗܢܐ ܬܘܒ ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܩܡ
BarKoni:Schol ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܒܪ ܒܫܒܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܗ̣ ܕܒܪ ܥܡܗ ܪX ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܚܙ