simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm . ܘܗ̣ܝ ܒܥܬ ܠܡܘܫܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ Xܕܡܘܝܐ ܡܡܠܟܐ X ܗܘܬ ܥܠ ܛܝܝ ܒܙܒܢܗ ܕܘܠܢܣ X
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ ܆ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܘܩܡܨܐ ܕܠܐ ܣܟ ܂ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ
P:Acts [AB] ܐܓܪܦܐ ܆ ܕܡܐ ܕܐܫܬܐܠ ܕܝܢܗ ܆ ܐܫܟܚ ܡܢܐ ܐܟܬܘܒ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܝܬ ܠܡܝܬܝܘܬܗ ܩܕܡܝܟܘܢ ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܕܡܝܟ
ActsMarMaʿIn ܘܡܫܕܪ ܘܩܛ̇ܠ ܠܝ ܒܓܘ ܩܠܝܬܝ . ܘܠܟ ܐܠ̇ܨ ܠܟ ܒܕܝܢܐ ܩܫܝܐ . ܡܠܟܐ . ܗܐ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܠܘܬܟ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܫܒܘܪ
P:1Macc [AB] ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
P:Dan [AB] : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܐܬܘ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪܐܙܐ̈ 3ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܨܥܪܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬܐ2 ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ
P:Ecclus [AB] ܒܡܒܘܥܝ̈ ܡܝܐ̈ . ܘܐܝܟ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܩܛܦܐ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܩܫܬܐ ܒܥܢܢܐ̈ : ܘܐܝܟ ܫܒܠܐ̈ ܕܚܩܠܐ : ܘܐܝܟ ܫܘܫܢܬ
P:Dan [AB] ܕܩܡܘ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܆ ܘܐܬܐܠܨ ܠܗ . ܘܐܠܨܐܝܬ ܡܠܟܐ . ܐܘ ܐܫܠܡ ܠܢ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܘܐܠܐ ܩܛܠܝܢܢ ܠܟ ܘܠܒܝܬܟ . ܘܚܙܐ
PersMartKgYaz1 . ‏ 2 ܕܒܐܬܖܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܟ ܢܨܖܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܚܝܕܝ̈ ܫܘܠܛܢܐ . ܐܟܠܘ ܩܖܣܐ‏143̈‏ ܕܥܡܢ ܘܐܡܪܘ ܩܕܡ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
CaveTreas ܩܪܝܩܢX . 21ܝ ܗܘ̇ ⁴ܕܒܢܗ̇X ܠܐܦܝܪ ⁶ܒܟܐܦܐ̈ ܕܕܗܒܐ . ܡܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ( 4 ) . X⁰ܘܒܢܝ̈ ܐܘܦܝܪ ܐܡܠܟ̣ܘX ܠܗܘܢX
P:Sam [AB] ܠܡܢܐ ܨܒܐ ܒܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܥܫܢܬ ܡܠܬܗ ܕܡܠܟܐ ܥܠ ܝܘܐܒ : ܡܠܟܐ ܡܐܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܢܚܙܝܢ̈ : ܘܡܪܝ
BarEbr:Ethic . ܘܨܘܪܐ ܪܡܐ ܐܝܟ ܡܓܕܠܐ . ܘܣܥܪܐ ܐܝܟ ܓܙܪܐ X ܕܥܙܐ̈ . ܡܠܟܐ ³⁰⁸ܐܝܟ ܡܫܟܒܬܐ̈ ܕܒܣܡܐ̈ . ܘܓܕܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܓܘܢܝ̈
Chron1234 ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܝܗܒܘ ܝܡܝܢܐ̣ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘXܐ̣̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ
Chron1234 ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܂ ܐܫܬܒܝܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ
P:Judg [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܠܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܦܬܚ ܕܫܠܚ ܠܗ : ܘܗܘܬ ܥܠ ܢܦܬܚ ܡܠܟܐ ܕܝܢܐ ܒܝܢܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܠܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ . ܘܠܐ ܫܡܥ
Eph:Adden ܕܫܪܐ ܬܓܗ ܕܒܝܫܐ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܢܘܗܪܐ ܕܐܬܐ ܢܢܗܪ ܥܠܡܐ̈ XXX ܡܠܟܐ ܠܐܬܪܢ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܠܘܝܐ ܕܥ̇ܢܐ ܠܕܩܪܝܢ ܠܗ XXX ܬܐ ܒܫܠܡܐ