simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ X .
BarBahl:SyrLex ܡܕܪܥܢܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܒܕܪܥܐ ܡܫܬܘܫܛ ܡܢ
Chron1234 ܥܘܡܪ ܒܪ ܟܛܐܒ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢܐܬܐ ܘܢܩܝܡ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܡܝ̣ܬ ܡܘܟܬܦܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡܢ
ActsMari ܕܫܠܝܚܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܩܠܣ ܗܘܐ ܠܡܠܘܗܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܡܝܬ ܬ ܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܘܠܢܛܝܢܣ ܂
Chron1234 ܘXܐܢ ܐ̣ܢܫ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܢ ܂
P:Acts [AB] ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܘܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
P:2Chr [AB] ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ : ܡܠܟܐ . ܘܐܝܙܓܕܐ
P:Kings [AB] ܐܦܝܗܘܢ̈ ܕܐܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܢܣܒܬ ܡܠܟܘܬܐ
P:Sam [AB] ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܙܠܝ ܠܒܝܬܟܝ
P:Deut [AB] ܐܝܟ ܕܥܒܕܢ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܕܚܪܒܢ
BarKoni:Schol ܦܬܟܪܐ ܗܘ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܪܒ̣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܝܟܘ⁴ܝ ¹ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢ ܡܠܟܐ . ܦܓܘܕܐ̈ ܕܫܬܩܐ
Chron1234 ܫܢܝܢ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܫܠܡܢܥܣܪ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ
P:Isa [AB] : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܚܝܠܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܗ : ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܐ
SermHolyWeek ܡܠܟܐ ܐܦ ܒܪ ܡܠܟܐ 93ܘܐܢܐ ܫܝܛܐ ܘܨ̇ܝ̣ܕܐ
Chron1234 0ܐܟܪܙܘܗܝ ܠܐܒܘ ܣܚܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܝܗܒܘ ܠܗ
P:ApocBar [AB] ܩܛܠܘ . ܘܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܦܟܪܘ ܘܫܕܪܘܗܝ ܠܘܬ