simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܐܒܗܬܐ̈ . ܘܕܢܕܢܚ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܝXXXXܝXX ܘܢܦܪܘܩ
P:Sam [AB] ܠܐ ܢܝܬܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܒܠܗ .
P:1Chr [AB] ܠܝ ܓܒܐ ܕܐܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:2Chr [AB] ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܣܐ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܓܠܐ ܠܗ̇
P:Jer [AB] . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܨܕܩܝܐ ܘܐܣܩܗ :
P:Sam [AB] . ܘܚܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܦܝܒܫܬ ܒܪ
P:1Macc [AB] ܡܠܐ̈ : ܕܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ :
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ
P:Kings [AB] ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܪ
IšoMerv:ComPs ܆ ܐܝܟ ܕܥܒ̣ܕ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܠܝܡܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܫܕܪܘܢ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܠܗ ܢܫܬܥܒܕܘܢ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ
P:Dan [AB] ܐܠܐ ܐܢ ܡܢܟ ܡܠܟܐ : ܢܫܬܕܐ ܒܓܘܒܐ
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ
P:2Chr [AB] ܘܐܬܡܠܟ ܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ .
P:4Macc [AB] ܩܛܝܪܐ ܕܚܠܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܢܐ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
P:Luke [AB] ܆ ܒܪܝܟ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ
BarKoni:Schol ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂