simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Luke [AB] ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ . ܫܠܡܐ ܒܫܡܝܐ ܂ ܘܫܘܒܚܐ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܀ ܡܠܟܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܇ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠܐ̈ ܕܚܙܘ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܒܪܝܟ ܗܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܨܝܚܐ ܫܡܥܘܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܢܥܘܠ ܗܘ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ‏‎‎‏ ܫܡܥܘܢ ܘܡܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܩܕܡ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܝܟ ܘܟܢ ܣܓܝܐܐX ¹ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܐ . ܘܕܚܝܩܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ
IšoMerv:ComOT ܕܢܝܢܘܐ̈ ²ܘܕܒܒܠ . ܐܩܪܒ ܕܝܢ Xܐܪܒܩ ܡܕܝܐ ܒܬܪܟܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܟܕ ܣܪܕܢܦܘܠܝܣ ܗܘܐ
P:4Macc [AB] . ܡܢܐ ܡܦܩܝܢܢ ܢܦܫܢ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܢܝܐ̈ ܇ ܘܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܪܓܙ ܥܠܝܢ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܕܡܛܠ ܩܛܝܪܐ ܕܚܠܢܢ ܡܢ
Eph:madFaith ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ Xܝ ܓܒܝ ܦܘܩܕܢܐ ܬܪܝܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܟܠ ܡܠܟܐ ܒܓܠܝܬܐ ܠܐXܬXXܬܚXܫXܚẌ 273ܓܒܝ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܐ
P:Kings [AB] ܥܡ ܐܒܗܘܗܝ̈ . ܒܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܠܐܡܘܨܝܐ ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܘ ܒܢܐ ܠܐܝܠܬ : ܘܐܘܬܒܗ̇ ܠܝܗܘܕܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܟܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen XXXX -- XX ܪܝܝܢܐ X -- XX⁰ܡܠܐ̈ ܕ ܐܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܚܝܠ ܡܠܟܐ dd·X ܝܩܒX ܗܕܝܐܐ ⁸ܝܢ -- XX ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ
JacSer:memElishAppSaints ܟܪܟܘ ܠܩܪܝܬܐ ܕܢܨܘܕܘܢܝܗܝ ܘܥܒܕܝ̈ ܡܪܝܐ ܪܟܒܘ ܗܘܘ ܡܠܟܐ 240 ܢܬܪܘܢ ܓܘܡܪܐ̈ ܘܢܦܨܘܢܝܗܝ ܡܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܒܕܝ̈
P:Josh [AB] ܕܫܡܪܝܢ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܟܫܦ . ܘܥܠ ܡܠܟܐ̈ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗ : ܡܠܟܐ ܫܡܥ ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܚܨܘܪ : ܫܕܪ ܥܠ ܝܘܒܒ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ : ܘܥܠ
LiberGrad ܟܠܝܘܡ ܛܒܬܐ̈ ܣܐܡ ܒܗܘ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܒܢܐ ܠܗ ܐܪܕܝܟܠܐ ܘܚܫܠ ܡܠܟܐ : ܘܥܐܠ ܘܡܬܓܐܐ ܒܥܘܬܪܗܘܢ ܕܪܐܙܐ̈ . ܘܐܝܟܢ ܕܗܢܐ
P:Sam [AB] . ܘܥܢܐ ܐܒܝܫܝ ܒܪ ܨܘܪܝܐ : ܘܐܡܪ : ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܢܡܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘܡܢܐ ܩܕܡܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܘܣܦ : ܘܢܚܬܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܪܝ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܒܪܘܢ .
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܘ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܟܘܢ ܥܠ ܟܬܦܢ ܠܐ ܣܝܡܝܢ ܚܢܢ . ܡܠܟܐ ܠܢ ܡܘܠܟܢܐ ܒܥܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܪܘܬܗ ܠܥܠܡ ܡܩܘܝܐ . ܝܫܘܥ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܣܒܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܠ ܟܠ ܐܬܦܪܣܬ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܣܝܪܙܘ . ‏ 1 ܒܫܢܬ ܬܫܥ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
CaveTreas ܕܕܠܣܪ . ܘܟܪܕܠܥܡܪX ܡܠܟܐ ܕܥܠܡX . ܘܬܥܝܠX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ X ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ . X ܘܐܡܪܦܠX ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪX . ܘܐܕܪܘܟXX
P:Kings [AB] ܠܐܢܬܬܐ . ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ . ܘܩܪܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܠܡܗܝܡܢܐ ܚܕ . ܡܠܟܐ : ܗܕܐ ܗܝ ܐܢܬܬܐ : ܘܗܢܐ ܗܘ ܒܪܗ̇ ܕܐܚܝ ܐܠܝܫܥ . ܘܫܐܠܗ̇
P:Ps [AB] ܒܗ ܐܬܠܓܬ . ܒܨܠܡܘܢ ܛܘܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܛܘܪܐ̈ ܕܒܝܫܢ ܛܘܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܟܣܦܐ : ܘܐܒܪܝܗ̇̈ ܒܕܗܒܐ ܣܢܝܢܐ . ܟܕ ܦܪܫ ܐܠܗܐ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܒܬܪ ܩܛܠܐ ܕܐܒܘܗܝ ܂ ܘܠܣܩܠܐܪܐ ܦܐܛܪܝܩܘܣ ܡܠܟܐ ܠܒܐܐܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܘܠܒܪܗ ܕܫܗܪܒܪܙ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܦܠܚ ܥܡ
CaveTreas ⁶ܠܪܗܘܡܐ . ܠܐ X ܕܝܢ X ܐܬܥܩܒ̣ܘ ⁹ܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ⁰ܗܪܘܕܣ . ܡܠܟܐ ܘܐܬܚܬܡܬ̣ X ܘܛܒܥܗ̇ X ܗܪܘܕܣ ܘܫܕܪܗ ܠܐ ܓܘܣܛܘܣ X