simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܡܢ ܬܡܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܕܚ̣ܠ
Chron1234 ܒܢܝ̈ ܟܐܒܗ ܕܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܚ̇ܝܢ ܗܘܘ
ActsGregPirang ܩܠܝܠ ܆ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܫܕܪܘܢ ܠܗ ܐܣܘܬܐ̈
JacSer:memWomJesusMet ܘܫܩܠ ܡܝܐ̈ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܘܡܬܢܨܪ ܗܘܐ ܀
P:Isa [AB] : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܠܙܝܢܐ ܕܝܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ : XX ܘܠܒܫܗ
P:ProvQohSong [AB] . ܫܡܥ ܡܠܟܐ : ܘܩܒܠ ܡܪܕܘܬܐ
Chron1234 ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܘܕܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܇ ܕܒܗ
IšoMerv:ComPs ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܘܠܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܗ̇ ܗܘܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܩܘܡܕܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬܐ
JacSer:memElishAppSaints ܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܘܚܙܐ ܡܠܟܐ ܘܙܥ ܕܢܚܒܠ ܐܝܟ
SergStyl:epLuqJew ܢܒܝܐ . ܠܐ ܡܠܟܐ . ܠܐ ܟܗܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܚܡ ܐܢܐ
EliaNis:Chron ܡܢܗܘܢ ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܃ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡܝܢ̣ ܂ ܒܫܝܢܐ
P:3Macc [AB] ܠܗ . ܡܠܟܐ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ
Chron1234 ܂ ܘܦXܥ ܒܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܥܒܕܘ ܘܥ̣ܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܠܕܒܚܐ̈ ܂ ܐܝܠܝܢ
P:Kings [AB] ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܠܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܠܟ