simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܠܚܠܩܝܐ ܟܗܢܐ :
BarBahl:SyrLex ܐܬܡܠܟ ܗ ܒܥܐ ܡܠܟܐ ܒܨ وعد ܀
P:Kings [AB] ܝܘܪܡ ܒܪ ܝܘܫܦܛ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ .
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܟܕ ܠܦ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܕܐ̣ ܕܢܪܡܝܘܗܝ
P:Dan [AB] ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܥܫܢܬ ܘܝܪܒܬ :
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܐܓܘܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܥܡܡܐ̈ : ܕܟܠܢܫ
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܐܬܟܪܗ ܐܠܡܢܨܘܪ ܡܠܟܐ ܒܝܪܚ ܕܘܠܚܓܗ ܂
MiaphysiteDocs ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܦܩ̣ܕ ܠܦܘܛܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ
P:2Chr [AB] : ܐܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܢܘ :
P:Dan [AB] ܝܗܘܕܝܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܠܒܝܠ ܬܒܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܣܓܘܕ ܚܕ ܥܕܢܐ
BarKoni:Schol ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܐ̣ܠܨ ܠܝܣܪܝܠ
P:Matt [AB] . ܫܠܡ ܁ ܡܠܟܐ ܅ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ .
Chron1234 ܙܒܢܐ ܣܠܩ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܫܒܐ ܠܝܣܪܐܝܠ
Chron1234 ܒܬܪܗ ܒܢܝ̈ ܪܘܡܢܘܣ ܡܠܟܐ ܒXܣܝܠܠܝ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢ ܃
Chron1234 ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܚܘܗܝ
PhiloxMab:Disc ܫܡܝܢܐ . ܕܐܒܘܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܚܘܗܘܢ ܡܠܟܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܟܕ ܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܒܥܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܒܝܬܝܐ̈· 29ܥܘܪܠܐ̈
CaveTreas ) ܘܩܛܠܗ ܢܘܒܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ X . X
P:Kings [AB] . ܘܟܢܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ